Characteristics of selected indicators of technological value of wheat grain
 
More details
Hide details
1
Engineering and Cereal Technology Department, University of Life Sciences ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(1), 77-89
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the technological value of 12 wheat varieties classified in different quality grades: A (Akteur, Alcazar, Finezja, Legenda, Ostka Smolicka, Tonacja), B (Garantus, Nateja, Nutka), C (Belenus, Markiza, Rapsodia). The research material came from Research Centre for Cultivar testing and was diverse in terms of cultivation (basic agricultural techniques – a 1, advanced agricultural techniques – a 2). The studied wheat varieties were assessed for grain quality characteristics including bulk density, weight of thousand grains, content of vitreous grains. Wheat varieties belong to the quality grade A, compared to other quality grades, were characterised by higher values of bulk density and weight of thousand grains, with the exception of variety Alcazar. In most of the wheat varieties tested, higher bulk density and weight of thousand grains for grain came from advanced agricultural techniques (a 2) compared to basic agricultural techniques (a 1), although the differences were not always statistically significant. For seven of the studied varieties (Akteur, Alcazar, Legend, Tonacja, Garantus, Belenus, Markizas) a higher content of vitreous grains was noted for the advanced agricultural techniques. Most of the varieties studied showed no statistically significant differences in the content of vitreous grains when changing the agricultural technology level. Statistical analysis of measurement results showed significant differences in terms of wheat varieties in respect of studied physical properties. The study showed significant variation of wheat varieties in their physical characteristics. Pearson correlation analysis showed positive correlation between the weight of thousand grains and the bulk density in basic agricultural techniques (a 1). No correlation was recorded between the weight of thousand grains and vitreous grains in both variants a 1 and a 2.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka wybranych wskaźników technologicznych ziarna pszenicy zwyczajnej
pszenica, grupy jakościowe, wartość technologiczna
Celem pracy było określenie wybranych wskaźników technologicznych 12 odmian pszenicy zwyczajnej zakwalifikowanych do różnych grup jakościowych: A (Akteur, Alcazar, Finezja, Legenda, Ostka Smolicka, Tonacja), B (Garantus, Nateja, Nutka), C (Belenus, Markiza, Rapsodia). Materiał badawczy pochodził z doświadczeń polowych, uwzględniających dwa poziomy agrotechniki (poziom przeciętny – a 1, poziom wysoki – a 2), przeprowadzonych w Czesławicach k. Lublina. W obrębie badanych odmian pszenicy dokonano oceny cech jakościowych ziarna obejmujących oznaczenie gęstości ziarna w stanie zsypnym, masy tysiąca ziaren i szklistości. Odmiany pszenicy należące do grupy jakościowej (A) na tle pozostałych grup charakteryzowały się wyższymi wartościami gęstości ziarna w stanie zsypnym oraz masy tysiąca ziaren z wyjątkiem odmiany Alcazar, przy czym różnice nie zawsze były statystycznie istotne. W większości badanych odmian odnotowano wyższe wartości gęstości ziarna w stanie zsypnym, masę tysiąca ziaren (MTZ) w przypadku ziarna pozyskanego z wariantu doświadczenia a 2 niż w wariantu a 1, choć nie zawsze były to różnice statystycznie istotne. W przypadku siedmiu z badanych odmian (Akteur, Alcazar, Legenda, Tonacja, Garantus, Belenus, Markiza) odnotowano wyższą szklistość dla a 2. Większość badanych odmian nie ujawniła statystycznie istotnych różnic w szklistości przy zmianie poziomu agrotechniki. Analiza statystyczna wyników pomiarów wykazała istotne zróżnicowanie odmian pszenicy pod względem badanych cech fizycznych. Analiza korelacji Pearsona potwierdziła dodatnią korelację pomiędzy MTZ a gęstością ziarna w stanie zsypnym w przypadku a 1. Nie odnotowano korelacji pomiędzy MTZ a szklistością ziarna, zarówno przy a 1 jak i a 2.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top