Concentration of anions Cl-, SO4-2 and NO3- in substrate during the growing of hot pepper (Capsicum annuum L.)
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Nutrition, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 643-650
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In pot experiments, hot pepper (Capsicum annuum L.) cultivar ‘Wulkan’ was grown in a substrate of mineral soil with raised peat (v:v = 3:2); potassium fertilizer type was differentiated using KCl, K2SO4 and KNO3. The effect of Cl-, NO3-, SO4-2 ions contained in the applied fertilizer on the salinity, as well as the effect of these anions on the chemical composition of leaves as the representative part were determined. Anions characteristic of the applied potassium fertilizer type dominated in the substrate of the given combination. In the stage of vegetative growth, using K2SO4, the highest concentration of SO4-2 was found which exceeded EC in the substrate. Plants fertilized with K2SO4 and KNO3 in the stage of vegetation growth contained more nitrogen in leaves in comparison with KCl nutrition.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
koncentracja anionów Cl-, SO4-2 i NO3- w podłożu podczas uprawy papryki ostrej (capsicum annuum L.)
zasolenie, Cl-, SO4-2, NO3- w podłożu, papryka
W doświadczeniach wazonowych z uprawą papryki ostrej (Capsicum annuum L. odm. ‘Wulkan’) w podłożu gleby mineralnej z torfem wysokim (v:v = 3:2) różnicowano rodzaj nawozu potasowego stosując KCl, K2SO4 i KNO3. Określono wpływ jonów Cl-, NO3-, SO4-2 zawartych w tych nawozach na zasolenie oraz oddziaływanie tych anionów na skład chemiczny liści jako części wskaźnikowych. Aniony charakterystyczne dla zastosowanego rodzaju nawozu potasowego przeważały w podłożu w danej kombinacji. W fazie wzrostu wegetatywnego stwierdzono stosując K2SO4 największą koncentrację jonów SO4-2 podwyższającą EC w podłożu. Rośliny żywione K2SO4 i KNO3 w fazie wzrostu wegetatywnego zawierały w liściach więcej azotu w porównaniu z KCl.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top