RESEARCH PAPER
Hygroscopicity of the thermally treated peat-moorsh soils
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-08
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 147-158
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Adsorption of water vapour on thermally treated peat-moorsh soils was investigated. The soil materials represented two kinds of moorsh soils: peaty moorsh (Z1) and proper moorsh (Z3), belonging to different classes of peat transformation, i.e., initial, weakly, medium and strongly secondary transformed. The thermal treatment of the soils induced their hydrophobization, which has been reflected by change in the wettability of their surfaces by water vapour. The average hygroscopicity (Mh) depended on the temperature of the initial drying of the soils. The lowest value of Mh exhibited the samples dried at 150°C. The correlations between average maximum hygroscopicity of the investigated soils and their surface area (S) and water holding capacity index (W1) has been found.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Higroskopijność utworów murszowych poddanych działaniu podwyższonej temperatury
sorpcja pary wodnej, gleby torfowo-murszowe, higroskopijność, temperatura
W pracy badano wpływ termicznej degradacji oraz cyklicznego osuszania i nawilżania różnie przeobrażonych utworów murszowych na ustalanie się równowagi w układzie organiczny utwór glebowy/para wodna. Ilość pary wodnej zasorbowanej na utworach murszowych w procesie sorpcji przy p/p0 ≈ l bezpośrednio odniesiono do maksymalnej higroskopijności. Materiał badawczy obejmował mursz torfiasty (Z1) i właściwy (Z3) w różnym stadium wtórnego przeobrażenia. Wskaźnik chłonności wodnej W1 dla tych próbek wynosił od 0,44 do 0,82. Maksymalna higroskopijność (Mh) badanych gleb w różnym stopniu zmieniała się, zarówno dla próbek poddanych wstępnemu osuszaniu w różnej temperaturze, jak i dla tych samych prób poddanych dodatkowo cyklowi osuszania i nawilżania. Czas wstępnego osuszania w niewielkim stopniu wpływał na wartość Mh. Poddanie utworów murszowych działaniu podwyższonej temperatury prowadziło do wzrostu ich właściwości hydrofobowych, co przejawiało się znacznie mniejszą wartością maksymalnej higroskopijności dla próbek osuszanych w temperaturze 150°C. Średnia maksymalna higroskopijność korelowała z wielkością powierzchni właściwej (S), obliczonej z sorpcji pary wodnej, a także ze stopniem wtórnego przeobrażenia, charakteryzowanym przez wskaźnik W1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top