Comparison of Gierczyckie true millet response to sprinkler irrigation and nitrogen fertilization
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation and Agrometeorology, University of Technology and Life Sciences ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
2
Department of Plant Production and Irrigation, Agricultural University ul. Słowackiego 17, 71-430 Szczecin
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 153–162
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiments were carried out in 2005-2006 at two localities: Lipnik near Stargard Szczeciński (soil of quality class IVB, and of good-rye-soil-complex) and Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz (soil of quality class V, and of weak-rye-soil-complex). The experiments were designed by split-plot method in 3 replications. Two factors were considered: irrigation (control, sprinkler irrigation) and nitrogen fertilization (0, 40, 80 and 120 kg N ha-1). Yields of non-irrigated true millet grown on the soil of quality class V were dependent on rainfall amount during the vegetation. Lower yields (1.87 t ha-1) were noted in the year characterized by lower rainfall (161 mm from May 1 to August 31). Higher yields (2.32 t ha-1) were obtained in the year with higher rainfall (229 mm). Water needs of true millet during the vegetation period (May-August), estimated as optimal rainfall according to Klatt and Press, were higher on the very light soil (quality class V) at Kruszyn Krajeński (278mm and 294 mm, respectively) than those on the light soil (quality class IVB) at Lipnik (260 and 256 mm, respectively). Highest rainfall deficit during the vegetation period of true millet – estimated as difference between optimal rainfall according to Klatt and Press for a particular month and the rainfall total in the month – was noted in July. Production results of irrigation depended on the soil complex. Sprinkler irrigation significantly increased grain yields of true millet cv. ‘Gierczyckie’ by 1.79 t ha-1 (85%) on the very light soil (Kruszyn Krajeński). Under conditions of the light soil (Lipnik), sprinkler irrigation increased grain yield by 0.36 t ha-1 (14%). Under conditions of sprinkler irrigation, increased nitrogen fertilization doses (from 0 to 120 kg N ha-1) caused a significant grain yield increase of true millet to the amount 4.42 t ha-1 and 3.44 t ha-1, on the soils of quality classes V and IVB, respectively.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie reakcji prosa odmiany Gierczyckie na deszczowanie i nawożenie azotem
proso odmiany Gierczyckie, potrzeby wodne, deszczowanie, nawożenie azotem, kompleks glebowy
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2005-2006 w dwóch miejscowościach: Lipnik koło Stargardu Szczecińskiego (gleba klasy bonitacyjnej IVb, kompleks przydatności rolniczej żytni dobry) i Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy (gleba klasy bonitacyjnej V, kompleks przydatności rolniczej żytni słaby). Doświadczenia założono w układzie zależnym split-plot w 3 powtórzeniach. Badano dwa czynniki: nawadnianie (obiekt kontrolny, deszczowanie) i nawożenie azotem (0, 40, 80 i 120 kg N×ha-1). Plony prosa uprawianego na glebie klasy V bez nawadniania zależały od ilości opadów w okresie wegetacji. Niższe plony (1,87 t×ha-1) zanotowano w roku o niższych opadach (161 mm od 1 maja do 31 sierpnia). Wyższe plony (2,32 t×ha-1) otrzymano w roku z wyższymi opadami (229 mm). Potrzeby wodne prosa w okresie wegetacji (maj-sierpień), oszacowane jako tzw. opady optymalne wg Klatta i Pressa, były wyższe na glebie bardzo lekkiej (V klasa) w Kruszynie Krajeńskim (wynosząc odpowiednio 278 mm i 294 mm) niż policzone dla gleby lekkiej (klasa IVb) w Lipniku (odpowiednio 260 i 256 mm). Najwyższe niedobory opadów w okresie wegetacji prosa – policzone jako różnica pomiędzy opadami optymalnymi wg Klatta i Pressa dla określonego miesiąca a sumą opadów rzeczywistych – zanotowano w lipcu. Efekty produkcyjne nawadniania zależały od kompleksu glebowego. Deszczowanie istotnie zwiększyło plony ziarna prosa odmiany Gierczyckie o 1,79 t×ha-1 (85%) na glebie bardzo lekkiej (Kruszyn Krajeński). W warunkach gleby lekkiej (Lipnik) deszczowanie zwiększyło plony ziarna o 0,36 t×ha-1 (14%). Wzrastające dawki nawożenia azotowego (od 0 do 120 kg N×ha-1) spowodowały – w warunkach deszczowania – istotny przyrost plonu ziarna prosa do poziomu 4,42 t×ha-1 na glebie V klasy i 3,44 t×ha-1 na glebie klasy IVb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125