Normal amounts of atmospheric precipitation in selected stations of the Lublin region
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Institute of Earth Sciences, Maria Curie-Skłodowska University, al. Kraśnicka 2 c d, 20-718 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 197-203
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presents a characterization of normal atmospheric precipitation in selected (synoptic and climatic) stations of the Lublin region and its closest neighbourhood. It includes some precipitation characterizations in individual months and for a whole year, determines the limits of the precipitation norm (in millimetres and as percentage of the mean precipitation sum) and calculates the frequency of occurrence of the months and years with normal precipitation. The point of departure were the monthly and yearly amounts of precipitation from the years 1951-1990. To determine the precipitation norm a method proposed by the author was used.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Normalne sumy opadów atmosferycznych w wybranych stacjach Lubelszczyzny
opad atmosferyczny, norma opadowa, Lubelszczyzna
W pracy przedstawiono charakterystykę normalnych opadów atmosferycznych w wybranych stacjach (synoptycznych i klimatycznych) położonych na obszarze Lubelszczyzny i w bez-pośrednim jej sąsiedztwie. Przedstawiono niektóre charakterystyki opadów w poszczególnych miesiącach i dla roku, określono granice normy opadowej (w mm i w % średniej sumy opadów) oraz obliczono częstość występowania miesięcy i lat z opadami w normie. Materiał wyjściowy stanowiły miesięczne i roczne sumy opadów z lat 1951-1990. Do określenia normy opadowej zastosowano metodę zaproponowaną przez autora.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top