Characteristics of sensory quality and microbiological status of market meat pâtés
 
More details
Hide details
1
Institute of Biotechnology and Food, Department Meat and Fat Technology ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 321-334
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the work was to characterise the sensory quality and microbiological state of market meat pâtés, available in retail trade of the capital City of Warsaw. The studies were conducted on 19 assortments and the samples were collected in three series. The conducted studies included qualitative and profile sensory evaluation (flavour profile) and microbiological tests (determination of total aerobic mesophilic bacteria count and the presence of coliforms). The tested products were characterised by sensory quality which falls in the middle of the scale, ranging from 5.4 points to 6.6 points, and none of the studied assortments were disqualified. The flavour profile was not altered indicating lower quality features. In spite of achieving very low values of undesirable quality features, such as acidic, metallic smell or bitter, burnt, sour taste, it did not influence the overall assessment of such products. The tested samples did not arouse any objections concerning their microbiological status.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka jakości sensorycznej i stanu mikrobiologicznego rynkowych pasztetów mięsnych
rynkowe pasztety mięsne, skład surowcowy, jakość sensoryczna, stan mikrobiologiczny
Celem pracy była charakterystyka jakości sensorycznej oraz stanu mikrobiologicznego rynkowych pasztetów mięsnych dostępnych w handlu detalicznym m.st. Warszawy. Badania przeprowadzono na 19 sortymentach, próbki pobierano w trzech seriach. Przeprowadzone badania obejmowały jakościową i profilową ocenę sensoryczną (profil zapachu i smaku) oraz badania mikrobiologiczne (oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych oraz obecności pałeczek grupy coli). Badane wyroby charakteryzowały się jakością sensoryczną, mieszczącą się w środkowym zakresie skali, od 5,4 punktów do 6.6punktów, żaden z badanych sortymentów nie został zdyskwalifi-kowany. W profilu smaku i zapachu nie stwierdzono zmian wskazujących na obniżenie wyróżników jakościowych. Pomimo uzyskania bardzo niskich wartości niepożądanych wyróżników jakości takich jak kwaskowy, metaliczny zapach czy gorzki, przypalony, kwaśny smak, nie miało to wpływu na ogólną ocenę tego typu wyrobów. Badane próbki nie budziły zastrzeżeń odnośnie stanu mikrobiologicznego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top