Changes of leaves cell sap osmotic potential of celeries and beets on the basis of chosen meteorological factors
 
More details
Hide details
1
Department of Reclamation and Peat-Bogs Protection, Agricultural University, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
2
Department of Plant Physiology, Polish Academy of Sciences, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 375-384
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis of influence of chosen meteorological factors on leaves osmotic potential of celeries and beets was presented in the work. The group of minimum of independent environmental factors and polynomial dependencies of the second order between them and osmotic potential were determined. Leaves cell sap osmotic potential of root celeries, variety Apple (Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) DC) and red beet, variety Red Sphere (Beta vulgaris L.) were also determined. Measurements were carried out in the months July, August and September in the years 1993-95 on irrigated and not irrigated plots. In the experiments the following meteorological factors were measured: air humidity deficiency, atmosphere water potential, air temperature and actual evapotranspiration. Analysis of experimental data was carried out by means of statistical methods. Meteorological factors were treated as original set of factors determining osmotic potential. To determine the group of environmental factors influencing leaves osmotic potential multiple step regression of second range was employed. Polynomials dependencies of the second order were determined for the whole measurement period independently for celeries and beets under irrigated and not irrigated conditions. It was stated that humidity deficiency and air water potential were factors determining leaves osmotic potential of celeries and beets.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany potencjału osmotycznego soku komórkowego liści selera i buraka w zależności od wybranych czynników meteorologicznych
potencjał osmotyczny, seler, burak, niedosyt wilgotności powietrza, potencjał wodny atmosfery
Przedstawiono analizę wpływu wybranych czynników meteorologicznych na potencjał osmotyczny soku komórkowego liści selera i buraka. Wyznaczono minimalny zbiór czynników środowiskowych (statystycznie niezależnych) oraz zależności wielomianowe rzędu drugiego pomiędzy nimi a potencjałem osmotycznym. Określano potencjał osmotyczny soku komórkowego liści selera korzeniowego, odmiana Jabłkowy oraz buraka ćwikłowego, odmiana Czerwona Kula. Pomiary przeprowadzono w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu, w latach 1993-95. Wykonywano je na poletkach deszczowanych oraz niedeszczowanych. W doświadczeniach określano następujące czynniki meteorologiczne: niedosyt wilgotności powietrza, potencjał wodny atmosfery, temperaturę powietrza i ewapotranspirację rzeczywistą. Analizę wyników doświadczeń przeprowadzono z wykorzystaniem metod statystyki matematycznej. Czynniki meteorologiczne potraktowano jako początkowy zbiór determinujący wartość potencjału osmotycznego. W celu wyznaczenia niezależnego zbioru czynników środowiskowych mających wpływ na kształtowanie się potencjału osmotycznego liści warzyw zastosowano regresję krokową wielokrotną rzędu drugiego. Zależności wielomianowe rzędu drugiego wyznaczono dla całego okresu badawczego, niezależnie dla selerów oraz buraków deszczowanych i niedeszczowanych. Stwierdzono, że czynnikami determinującymi potencjał osmotyczny soku komórkowego liści selera i buraka były niedosyt wilgotności powietrza oraz potencjał wodny atmosfery.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top