RESEARCH PAPER
Variability of parameters characterized the relaxation phenomenon in red beet flesh tissue
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 33-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper present results of relaxation progress investigations in red beet flesh samples. Basis on sequent statement were analyzed changes of values the instantaneous elastic modulus E, the absolute viscosity η and apparent viscosity ηa in test time. Change of stress values σ(t) in long time by extrapolation assumed functions, were forecasted too. It was affirmed that assumed Maxwell and Zener models may be used to describe behaviour of tested material, however are the interpretation limits of observed phenomena. The most helpful was generalized Burgers model.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność parametrów charakteryzujących zjawisko relaksacji naprężeń w tkance buraka ćwikłowego
relaksacja, model reologiczny, burak ćwikłowy
Przedstawiono wyniki badań przebiegu testu relaksacji naprężeń w próbkach tkanki miąższu buraka ćwikłowego. Analizę przebiegu zmian wartości chwilowego modułu sprężystości E oraz lepkości dynamicznej η i pozornej ηa w funkcji czasu przeprowadzono na podstawie ich sekwencyjnego zestawienia. Zastosowano także ekstrapolację przyjętych funkcji do prognozowania zmian naprężenia σ(t) w dłuższym przedziale czasowym. Stwierdzono, że model Maxwella i standardowy mogą być wykorzystane do opisu zachowania się badanego materiału, jednakże występują trudności w interpretacji obserwowanych zjawisk. Najbardziej przydatnym jest uogólniony model Burgersa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top