RESEARCH PAPER
Analysis of creep progress of red beet flesh tissue. Part I - Viscoelastics creep
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 11-20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper present results of investigations by creep test for red beet flesh samples. The instantaneous elastic modulus E and absolute viscosity η as parameters of generalized Kelvin's model, were calculated. It was affirmed that flowing stage in time no crossing 900 second limit, may be described by two-element model. The preload change in test has essential effect on scatter of results.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza procesu pełzania tkanki miąższu buraka ćwikłowego. Część I - Płynięcie lepko sprężyste
pełzanie, model reologiczny, burak ćwikłowy
Przedstawiono wyniki badań pełzania tkanki buraka ćwikłowego. Obliczono wartości chwilowego modułu sprężystości E oraz lepkości dynamicznej η, jako parametrów uogólnionego modelu Kelvina-Voigta. Stwierdzono, że do scharakteryzowania fazy płynięcia sprężystolepkiego, w czasie nie przekraczającym 900 sekund, wystarczającym jest model dwuparametrowy. Zmiana wstępnego obciążenia podczas testu ma istotny wpływ na rozrzut uzyskanych wyników.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top