Applying polynomial functions to modelling 24-hour variability of soil and air temperature
 
More details
Hide details
1
Institute of Building and Landscape Architecture, Agricultural University, Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wroclaw
 
2
Institute for Land Reclamation and Environmental Development, Agricultural University, Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wroclaw
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 367-373
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Standard software of Automatic Weather Stations allows for measured parameters recording with a high frequency. It leads to the registration of superfluous ballast of unnecessary data, gross of which probably will not be used. This data collection unnecessary burdens the memory of the data logger or other similar devices. Parameters of chosen functions are sufficient for the data recording in case of model functions, which allow for reconstruction - with a set up accuracy - variability of a given parameter in accepted time series, are found. Results of daily variability modelling (on the base of hourly values) of air temperature and soil temperature for a few depths were presented at the paper. The results of measurements from the years 2000-2002, obtained from the registration of CR23X Automatic Weather Station of Campbell Sci. Ltd, installed at the AU Agro- and Hydrometeorological Observatory in Wroclaw, were used. In case of stabilized weather the good approximation result may be obtained with the use of polynomials functions of higher orders. For example in the case of very typical soil and air temperature variability, their course is described enough good by the polynomial of the 3rd order (4 values are sufficient for the data registration). All the calculations were made with the use of Statistica (ver.5) computer program.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie dobowej zmienności temperatury gleby i powietrza przy pomocy funkcji wielomianowych
funkcje wielomianowe, temperatura gleby i powietrza, zmienność dobowa
Standardowe oprogramowanie automatycznych stacji meteorologicznych umożliwia zapisywanie mierzonych parametrów z dużą częstością. Powoduje to jednak archiwizację zbędnego balastu niepotrzebnych danych, z których większa część prawdopodobnie nie będzie wykorzystana. Gromadzenie tych danych niepotrzebnie obciąża pamięć loggera lub innych tego typu urządzeń. W przypadku znalezienia modeli funkcji, które pozwolą odtworzyć - z zadaną dokładnością - zmienność danego elementu w przyjętym cyklu czasowym, do archiwizacji danych wystarczą parametry wybranych funkcji. W pracy przedstawiono wyniki modelowania dobowej zmienności (na podstawie wartości godzinnych) temperatury powietrza i gleby na kilku głębokościach. Wykorzystano dane pomiarowe z lat 2000-2002, uzyskane z rejestracji przy pomocy automatycznej stacji meteorologicznej CR23X firmy Campbell Sci. Ltd., zainstalowanej w Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii AR we Wrocławiu. W warunkach ustalonej, stabilnej pogody dobre przybliżenie można uzyskać stosując funkcje wielomianowe wyższych rzędów. Na przykład przy bardzo typowej zmienności temperatury gleby i powietrza wystarczająco dobrze opisuje ich przebieg wielomian 3 rzędu (do archiwizacji danych wystarczą wtedy 4 wartości). Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą programu komputerowego Statistica (wersja 5).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top