Changes of air temperature and humidity in a plantation of autumn raspberries depending on canopy compaction
 
More details
Hide details
1
Department of Environment Protection and Management, University of Life Sciences in Lublin ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(3), 451-462
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Within the scope of a study of the microclimate of autumn raspberry plantations determinations were made of changes in air temperature and humidity in relation to the type of weather, measurement height above the ground, and the density of the canopy of raspberries. The paper presents the mean, maximum and minimum values of air temperature and humidity during high-pressure and low-pressure weather, in different variants of canopy density and measurement heights. The study was conducted on a raspberry plantation in Deszkowice Pierwsze. Air temperature measurements were performed using an automatic weather station, 24 times a day. The sensors were placed at heights of 5, 50 and 100 cm above the ground. The study revealed variations in air temperature values in relation to the height of measurement, observation time, degree of density of plantation, and weather type. The air temperature was significantly affected by canopy density of raspberries. The maximum air temperature increased with increasing height in the canopy, for each of the variants of canopy density. Two-factor analysis of variance Anova, at 0.05 significance level, confirmed significant differences in the values of maximum air temperature in relation to the height of measurement and to the canopy density of raspberries. With increase in height in the canopy of raspberries, in each of the variants of density, the minimum air temperature decreased. Statistical analysis revealed significant differences in the values of minimum air temperature in relation to the height of measurement. The mean and maximum air temperature values during low-pressure weather at the particular measurement heights decreased with increasing height. With increasing height the minimum air temperature decreased in each variant of canopy density. Two-factor analysis of variance showed significant differences in the values of minimum air temperature in relation to canopy density and to the measurement height above the ground. During high-pressure weather, air humidity decreased notably during the day, but during low-pressure weather the humidity remained at the same level 24 hours a day.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany temperatury i wilgotności powietrza na plantacji maliny jesiennej w zależności od stopnia zagęszczenia łanu
malina, stratyfikacja temperatury powietrza, zagęszczenie łanu
W ramach badań mikroklimatu plantacji maliny jesiennej określono zmiany temperatury i wilgotności powietrza w zależności od typu pogody, wysokości pomiaru nad powierzchnią gruntu oraz zagęszczenia łanu maliny. W pracy przedstawiono przebieg wartości średniej, maksymalnej i minimalnej temperatury oraz wilgotności powietrza podczas pogody wyżowej oraz pogody niżowej, w różnych wariantach zagęszczenia łanu malin i wysokości pomiaru. Badania prowadzono na plantacji malin w Deszkowicach Pierwszych. Pomiary temperatury powietrza wykonywano przy pomocy automatycznej stacji meteorologicznej 24 razy w ciągu doby. Czujniki umieszczone były na wysokości 5, 50 oraz 100 cm nad powierzchnią gruntu. Badania wykazały zróżnicowanie temperatury powietrza w zależności od wysokości pomiaru, czasu obserwacji, stopnia zagęszczenia plantacji oraz typu pogody. Na przebieg temperatury powietrza istotny wpływ miało zagęszczenie łanu maliny. Wraz ze wzrostem wysokości w łanie malin oraz przy każdym z wariantów zagęszczenia wzrastała temperatura maksymalna. Dwuczynnikowa analiza wariancji przy poziomie istotności 0,05 potwierdziła istotne różnice maksymalnej temperatury powietrza w zależności od wysokości pomiaru oraz zagęszczenia łanu maliny. Wraz ze wzrostem wysokości w łanie malin, przy każdym z wariantów zagęszczenia, temperatura minimalna obniżała się. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice wartości minimalnych temperatury powietrza w zależności od wysokości pomiaru. Średnia i maksymalna wartość temperatury powietrza w okresie pogody niżowej na poszczególnych poziomach pomiarowych wraz ze wzrostem wysokości malała. Ze wzrostem wysokości malała minimalna temperatura powietrza w każdym wariancie zagęszczenia. Dwuczynnikowa analiza wariancji wykazała istotne różnice wartości minimalnych temperatury powietrza w zależności od zagęszczenia łanu oraz wysokości pomiaru nad gruntem. W okresie pogody wyżowej wilgotność powietrza wyraźnie malała w ciągu dnia, natomiast podczas pogody niżowej wilgotność powietrza pozostawała na tym samym poziomie przez całą dobę.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top