Influence of agricultural suitability of Luvisols developed from moraine loams on their aggregate structure
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science, Environment Engineering and Management, University of Life Science in Lublin ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(3), 437-449
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the soil aggregation and water aggregate stability of Luvisols developed from moraine loams. The soils were classified in various complexes of agricultural suitability: very good wheat (first), good wheat (second) and deficient wheat (third). Soil samples were taken from Ap horizons (from the depth of 0-25 cm) and from Et, Bt and C genetic horizons (from the depth of 25-50 cm, 50-75 cm i 75-100 cm) after the harvest of winter wheat. The Ap horizons of investigated soils were characterised by a higher content of air-dry aggregates in the 0.25-10 mm diameter range (inclusive of aggregates of 1-5 mm), a lower content of clods >10 mm and a higher content of water-stable soil aggregates in the 0.25-10 mm diameter class, especially 1-10 mm, than the subsoil. The aggregate-size distribution in Ap horizons of soils classified in the first complex was estimated as favourable, and in Ap horizons of soils classified in the second and third complexes was estimated as medium. The aggregate-size distribution in the subsoil was estimated mostly as medium. Aggregate water stability in Ap horizons of soils classified in the first and second complexes was estimated as favourable, and in Ap horizon of soils classified in the third complex was estimated as medium. Aggregate water stability in Et, Bt, BC and C horizons was classified as medium or weak.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przydatności rolniczej gleb płowych wytworzonych z glin zwałowych na ich strukturę agregatową
gleby płowe, kompleks przydatności rolniczej, skład agregatowy, wodoodporność agregatów
Celem pracy była ocena agregacji i wodoodporności agregatów w glebach płowych wytworzonych z glin zwałowych. Gleby te były zaliczane do różnych kompleksów przydatności rolniczej: pierwszego, drugiego i trzeciego. Próbki gleb pobrano z poziomów Ap (z głębokości 0-25 cm) i z poziomów podpowierzchniowych Et, Bt i C (z głębokości 25-50 cm, 50-75 cm i 75-100 cm) po zbiorze pszenicy ozimej. Poziomy Ap badanych gleb charakteryzowały się większą zawartością powietrznie suchych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm (w tym agregatów 1-5 mm), mniejszą zawartością brył >10 mm oraz większą zawartością wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm, zwłaszcza 1-10 mm, niż poziomy podpowierzchniowe. Skład agregatowy w poziomach Ap gleb kompleksu pierwszego oceniono jako korzystny, a w poziomach Ap gleb kompleksu drugiego i trzeciego jako średnio korzystny. Skład agregatowy w poziomach podpowierzchniowych gleb oceniono najczęściej jako średnio korzystny. Wodoodporność agregatów w poziomach Ap gleb zaliczanych do kompleksu pierwszego i drugiego oceniono jako korzystną, a w poziomach Ap gleb kompleksu trzeciego jako średnią. Wodoodporność agregatów w poziomach podpowierzchniowych Et, Bt i C została oceniona jako średnia lub słaba.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top