Changes in atmospheric CH4, O3, NO2, SO2 concentration dynamics in Lublin in the years 2007-2009
 
More details
Hide details
1
Department of Biochemistry and Environmental Chemistry, The John Paul II Catholic University of Lublin Al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(3), 361-373
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Changes in atmospheric concentrations of gases including CH4, O3, NO2, SO2 are one of the most current issues, due to the observed global warming. The concentration of atmospheric gases is being monitored by satellite measurements and also by tropospheric air monitoring stations located at various geographical latitudes. Polish law and EU Directives determine the limit values of concentrations of air pollutants established for the protection of human health: sulphur dioxide, nitrogen dioxide, benzene, carbon monoxide, ozone, PM10, lead, arsenic, cadmium, nickel and benzo(a)pyrene. The basic equipment of monitoring stations does not include methane analysers. Our monitoring station is one of two stations in Poland with a CH4 analyser. The sampling intake of the KUL monitoring station is located on the wall oriented perpendicularly to the Lublin-Krakow road, c.a. 41.5 m from this very frequently used road. The research, conducted for three years beginning from 2007 until 2009, showed significant variations in greenhouse gases (GHG) concentrations. The increase in mean annual methane concentration noted at the KUL station was 1.4 % for the years 2007-2008 and 1.7% for 2008-2009. The growth rate of ozone mixing ratio was 29% in the period of 2007-2009. Annual mean values of NO2 concentration in 2007 were 50.3% higher than in 2009. The growth rate of SO2 mixing ratio exceeded 65% between 2007 and 2008. The concentration levels of pollutants in the air were related directly with the emission of pollutants to the atmosphere and with the meteorological conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika zmiany stężenia atmosferycznego CH4, O3, NO2, SO2 w Lu-blinie w latach 2007-2009
gazy cieplarniane, globalne ocieplenie, monitoring zanieczyszczeń powietrza
 Zmiany stężenia gazów takich jak: CH4, O3, NO2, SO2 są jednym z najbardziej aktualnych problemów ze względu na obserwowane globalne ocieplenie. Stężenie tych gazów w atmosferze monitorowane jest satelitarnie lub poprzez stacje monitoringu powietrza troposferycznego zlokalizowane na różnych szerokościach geograficznych. Ustawodawstwo polskie i dyrektywy Unii Europejskiej określają wartości dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza określone w celu ochrony ludzkiego zdrowia: ditlenek siarki, ditlenek azotu, benzen, tlenek węgla, ozon, PM10, ołów, arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren. Podstawowe wyposażenie stacji monitoringu nie zawiera analizatorów metanu. Stacja KUL jest jedną z dwóch stacji w Polsce posiadającą analizator CH4. Czerpnia prób gazowych w stacji monitoringu KUL zlokalizowana jest w odległości około 41,5 m od drogi krajowej Lublin-Kraków. Badania prowadzone przez trzy lata począwszy od 2007 do 2009 roku wykazują znaczne różnice w stężeniu analizowanych gazów cieplarnianych (GHG). Odnotowany w stacji monitoringu KUL wzrost średniej rocznej wartości stężenia metanu wynosił w latach 2007-2008 1,4%, w latach 2008-2009 1,7%. Wzrost stężenia ozonu w analizowanym okresie czasu utrzymywał się na poziomie 29%. Średnie roczne wartości stężenia NO2 w roku 2007 były o 50% wyższe niż w roku 2009. Dynamika zmian stężenia SO2 w latach 2007 i 2008 przekroczyła 65%. Poziom stężenia badanych zanieczyszczeń wynikał bezpośrednio z ich emisji do atmosfery oraz z warunków meteorologicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top