Verification of agroclimatic regionalization types in Poland in the light of contemporary climate change
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Agriculture Climatology, Agricultural University Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 803-812
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article introduces new agro-climatic regionalizations in Poland in terms of the temperature change scenario under the global warming conditions. The following scenario has been determined: temperature increase by 1-2ºC each month during the growing period (April-October) and at the same times no change in atmospheric precipitation. The years 1971-2000 were established to be the reference period. According to the simulations carried out by the authors the area of the temperate-warm and warm region types (for the years 1971-2000) was as follows: 62 and 0%. When the temperature increased by 1ºC the values were respectively: 75 and 22%, and subsequently, when temperature increased by 2ºC, the values were respectively: 5 and 94%. As far as the precipitation regions are concerned, the area of the humid, optimal humid and temperate-dry regions changed from 10, 70 to 20% during the period 1971-2000 to 9, 48 and 43% for temperature increase by 1ºC, and to 7, 26 and 67% for temperature increase by 2ºC.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Weryfikacja rolniczo-klimatycznych regionalizacji Polski w świetle współczesnych zmian klimatu
regionalizacja pluwiotermiczna, Polska, globalne ocieplenie
Przedstawiono nowe agroklimatyczne regionalizacje obszaru Polski w kontekście zmian temperatury powietrza w procesie globalnego ocieplenia. Założono scenariusze zmian temperatury w każdym miesiącu okresu wegetacyjnego IV-X o 1 i 2ºC przy niezmienionych sumach opadów atmosferycznych w odniesieniu do okresu 1971-2000. Przeprowadzone symulacje wykazują, że powierzchnia regionów umiarkowanie ciepłego i ciepłego na obszarze Polski w okresie 1971-2000 wynosiła odpowiednio 62 i 0%. Przy podniesieniu się temperatury o 1ºC odpowiednie wartości wynosiły 75 i 22%, natomiast przy wzroście temperatury o 2ºC – 5 i 94%. Powierzchnia regionów wilgotnego, optymalnego uwilgotnienia i umiarkowanie suchego zmieniła się z 10, 70 i 20% w okresie 1971-2000, do 9, 48 i 43% przy podniesieniu się temperatury o 1oC oraz 7, 26 i 67% dla scenariusza wzrostu temperatury o 2oC.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top