Multi-year trends of maximum air temperature during the summer half-year
 
More details
Hide details
1
Department of Agro and Hydrometeorology, Institute for Environmental Development and Protection, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences Plac Grunwaldzki 2450-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 273-285
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Basing on daily series of maximum air temperature values the during summer half year (from the beginning of May until the end of October) from the period of 1961-2007, an appraisal of the trends of the numbers of days with maximum temperature in set ranges of 1.0oC (from 0.1 to 40.0oC) in Wroclaw-Swojec was made. Identical analyses were also carried out for the multi-year period of 1971-2000 which is regarded as the norm. Increasing trends of the highest values of maximum air temperature were observed for May in the course of the years 1961-2007, what was not found in the case of the multi-year period of 1971-2000. A noticeable increase in extremes temperatures of May was noted for the last decade. Statistically significant trends of the highest values for June and October for the 1971-2000 period were not observed for the 1961-2007 sequence. Analyses carried out on 46-years sequences showed an increase in the frequency of occurrence of maximum air temperature values in May in ranges of 24.1-25.0oC, 25.1-26.0oC and 30.0-310oC, in July in ranges of 23.1-24.0oC, 33.1-34.0oC and 34.1-35.0oC, in August in ranges of 27.1-28.0oC and 29.1-30.0oC.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wieloletnie tendencje maksymalnych wartości temperatury powietrza w półroczu letnim
maksymalna temperatura powietrza, ocieplenie klimatu, częstość, tendencje
W oparciu o serię obserwacyjną dobowych maksymalnych wartości temperatury powietrza półrocza letniego tj. od początku maja do końca października z lat 1961-2007 dokonano oceny tendencji zmian liczby dni z maksymalną temperaturą w zadanych przedziałach co 1oC (od 0,1 do 40,0oC) we Wrocławiu-Swojcu. Identyczne analizy przeprowadzono również dla wielolecia 1971-2000, które uznawane jest jako norma. Stwierdzono tendencję wzrostową najwyższych wartości maksymalnej temperatury powietrza w maju na przestrzeni lat 1961-2007, czego nie obserwowano w przypadku wielolecia 1971-2000. Zauważalny wzrost ekstremów majowych przypada na ostatnie dziesięciolecie. Uzyskane istotne tendencje najwyższych wartości w czerwcu i październiku dla okresu 1971-2000 nie potwierdziły się dla ciągu rozszerzonego 1961-2007. Analizy przeprowadzone na ciągach 46-letnich wykazały wzrost częstości występowania wartości maksymalnej temperatury powietrza w maju w przedziałach 24,1-25,0oC, 25,1-26,0oC i 30,0-31,0oC, w lipcu w przedziałach 23,1-24,0oC oraz 33,1-34,0oC, 34,1-35,0oC, natomiast w sierpniu w przedziałach 27,1-28,0oC i 29,1-30,0oC.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top