Cartographic presentation of water deficits in soil for sugar beet assessed using CROPDEF model
 
More details
Hide details
1
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Department of Regional Studies on Rural Development, Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
 
2
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Wielkopolsko-Pomorski Research Centre in Bydgoszcz, ul. Glinki 60, 85-174 Bydgoszcz
 
3
Institute of Geodesy and Cartography, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 487–497
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the paper was the characterisation and cartographic presentation of spatial variability of soil water deficits for sugar beet. The calculation of soil water deficits was carried out for 40 meteorological stations IMGW and IMUZ using meteorological data from the growing seasons in 1970-2004. Estimations were made for selected soils suitable for sugar beet growing. Water deficit maps were generated for the probability of 20% and 50%, using the “completely regularized spline” method with all measuring points.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kartograficzna prezentacja glebowych niedoborów wodnych dla buraka cukrowego oszacowanych z zastosowaniem modelu CROPDEF
buraki cukrowe, glebowe niedobory wodne, mapowanie
Celem pracy była charakterystyka i kartograficzna prezentacja zmienności przestrzennej glebowych niedoborów wodnych dla buraka cukrowego. Obliczenia niedoborów wodnych wykonano dla 40 stacji meteorologicznych IMGW i IMUZ z lat 1970-2004, z wykorzystaniem bazy wieloletnich dekadowych wartości danych meteorologicznych dla buraka cukrowego uprawianego na glebach odpowiednich do jego uprawy. W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano dane dla omawianej rośliny i przypisanej jej gleby z uwzględnieniem prawdopodobieństwa 20% i 50%. Posłużyły one do utworzenia relacyjnej bazy danych, za pomocą której przygotowano mapy niedo-borów dla każdego wyliczonego wariantu. Mapy niedoborów wodnych wykonano metodą radialnych funkcji bazowych – „completely regularized spline”, z uwzględnieniem wszystkich punktów pomiarowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125