Effect of some factors on mechanical properties of tissue of sugar beet roots
 
More details
Hide details
1
School of Engineering and Economics, ul. A. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 73-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study of mechanical damage of sugar beet roots resistance was conducted in laboratory conditions using micro tensile tester ZWICK 1425. The objects of this study were 3 varieties of sugar beet roots taken from two different farms. Measurements with static loading were done for two zones of roots being susceptible to damage directly after harvest. After the harvest (fresh roots) average values of breaking forces were in the range of 589.5 N (for Tamino variety at bottom zones of roots) to 850.3 N (Elan variety, middle zones of roots). After 60 days of storage the resistance of tissue against static loading increased significantly. The highest increased from 752.5 N to 1113. 8 N was observed for Sonja variety in last measurement date.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych czynników na właściwości mechaniczne tkanki korzenia buraka cukrowego
burak cukrowy, uszkodzenia mechaniczne, obciążenia statyczne
W warunkach obciążeń statycznych, przy wykorzystaniu mikrozrywarki ZWICK 1425 wykonano badania odporności tkanki korzeni buraków na uszkodzenia mechaniczne. Obiektem badań były korzenie 3 odmian buraków cukrowych pobrane z dwóch różnych pól produkcyjnych. Pomiary odporności tkanki korzenia na uszkodzenia przeprowadzono dla dwóch stref korzenia, w miejscach najbardziej narażonych na bezpośrednie oddziaływanie elementów roboczych maszyn zbierających.
Po zbiorze (świeże korzenie) średnie wartości siły niszczącej korzeni wynosiły od 589,5 N (odmiana Tamino, dolna część korzenia) do 850,3 N (odmiana Elan, środkowa część korzenia). Po 60 dniach składowania istotnie wzrosła odporność tkanki korzeni buraków cukrowych na obciążenia. Dla odmiany Sonja odnotowano najwyższy przyrost wartości z 752,5 N (korzenie świeże) do 1113,8 N w ostatnim terminie pomiaru.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top