RESEARCH PAPER
The balance of polycyclic aromatic hydrocarbons in sewage sludge-amended light soil
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environmental Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-27
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 21-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper sewage sludge fertilization influence on light soil and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) content in it have been estimated. On the basis of obtained data it was found out that at the dose o f 75 Mg ha–1, 70% of PAH present in sludge have been introduced in to the soil. When dose reached 150 Mg ha1 and 600 Mg ha1, almost whole content of PAHs (92%) present in sewage sludge was found in soil. Analysis of choosen PAH: fluoranthene and benzo[a]pyrene proved that most of this compounds become dispersed in the environment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bilans wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie lekkiej użyźnionej osadem ściekowym
osady ściekowe, użyźnianie gleb, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, trwałe zanieczyszczenia organiczne
W pracy oceniano wpływ użyźniania gleby lekkiej osadem ściekowym na zawartość w niej wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że przy dawce 75 Mg·ha–1, 70% WWA znajdujących się w osadzie zostało wprowadzone do gleby. Przy dawkach 150 Mg·ha–1 i 600 Mg·ha–1, niemal całkowita zawartość WWA (92%) obecna w osadzie ściekowym znalazła się w glebie. Analiza wybranych WWA (fluoranten, benzo[a]piren) wykazała, że większość z tych związków ulega rozproszeniu w środowisku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top