RESEARCH PAPER
Covering the soil with the layers of black foil in the orchards, and its influence on the biochemical and chemical properties of the fallow soil in pedone
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-27
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 29-39
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In two experiments of five years duration there was studied the influence of covering the soil with layers of black foil among the trees in the young orchards: in the apple tree one – of the species Elstar Elshof on M9 stock and in the cherry one – of the species Łutówka, on the seedling of antypka (Prunus Mahaleb) on enzymatic activity and chemical properties in the pedone of the typical fallow soil (Haplic Luvisols). The control object was a herbicide fallow among the rows of trees. The experiments took place in the experimental orchard of the Orchardry Department of Agriculture Academy in Lublin. In the fifth year of the experiments, a manifold influence of the black foil on the soil environment was proved. A clearly unfavourable influence of covering the soil among the rows of trees with the black foil on the biochemical and chemical properties of the soils in the above-mentioned experimental orchards was observed in the level Ap, exclusively. The phenomenon was not observed in the deeper genetic levels of the soil (Eet and Bt). In both orchards the soil covered with the layer of black foil was characterised by a higher average activity of all the studied enzymes than the soil of the herbicide fallow. In the level Ap, the enzymatic activity in the soil under the layer o f the b Jack foil was lower, while in the level Eet and Bt it was higher than in the soil o f the herbicide fallow. The cherry orchard soil was in fact characterised by a higher enzymatic activity than the soil of the apple orchard. The results confirm once again that the enzymatic tests monitor the changes, which take place in the soil under the influence of the cultivated plant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ ściółkowania gleby w sadach czarną folią na kształtowanie się właściwości biochemicznych i chemicznych w pedonie gleby płowej
pielęgnacja gleby, sad, folia polietylenowa, aktywność enzymatyczna
W dwóch pięcioletnich doświadczeniach badano wpływ ściółkowania czarną foli ą rzędów drzew w młodych sadach: jabłoniowym – odmiany Elstar Elshof na podkładce M9 i wiśniowym – odmiany Łutówka na siewkach antypki (Prunus Mahaleb) na kształtowanie się aktywności enzymatycznej i właściwości chemicznych w pedonie gleby płowej typowej (Haplic Luvisols). Obiekt kontrolny stanowił ugór herbicydowy w rzędach drzew. Doświadczenia zlokalizowano w Sadzie Doświadczalnym Katedry Sadownictwa Akademii Rolniczej w Lublinie. W piątym roku doświadczeń wykazano wielokierunkowe oddziaływanie czarnej folii na środowisko glebowe. Wyraźnie niekorzystny wpływ ściółkowania rzędów drzew czarną folią na właściwości biochemiczne i chemiczne gleby w badanych sadach uwidocznił się wyłącznie w poziomie Ap. Zjawiska tego nie obserwowano w głębszych poziomach genetycznych gleby (Eet i Bt). W obydwu sadach gleba przykryta ściółką z czarnej folii cechowała się większą średnią aktywnością wszystkich badanych enzymów niż gleba ugorów herbicydowych. W poziomie Ap aktywność enzymów w glebie pod ściółką z czarnej folii była mniejsza, zaś w poziomach Eet i Bt większa niż w glebie ugoru herbicydowego. Gleba sadu wiśniowego cechowała się istotnie większą aktywnością enzymatyczną niż gleba sadu jabłoniowego. Wyniki te jeszcze raz potwierdzają, że testy enzymatyczne sygnalizują zmiany zachodzące w glebie pod wpływem aktualnie uprawianej rośliny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top