RESEARCH PAPER
Enzymatic activity in the soils, contaminated with oil-derived products
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-26
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 9-19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigation of the soil enzymatic activity was carried out on the military airport of Dęblin in the areas of the point sources of contamination, and where a surface dispersion of the contaminants, caused by the aircraft engines, takes place. It was proved there is a reversed line relationship between the activity of the analysed enzymes and the contents of the oil-derived products in the soil. The effect of the interaction of the soil-derived contaminants on the enzyme activity depended both on the environmental conditions (soil pH, contents of the biogenic elements like N and P, contents o f heavy metals, soil sorption properties), and on the individual properties of a given enzyme.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie się aktywności enzymatycznej w glebach zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi
produkty ropopochodne, gleba, aktywność enzymatyczna, metale ciężkie
Badania aktywności enzymatycznej gleb przeprowadzono na terenie lotniska wojskowego w Dęblinie w obszarach: punktowych źródeł zanieczyszczeń oraz powierzchniowego rozpraszania i zanieczyszczenia środowiska przez silniki samolotów. Wykazano odwrotny liniowy związek pomiędzy aktywnością analizowanych enzymów a zawartością substancji ropopochodnych w glebach. Efekt oddziaływania zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi na aktywność enzymów związany był zarówno z warunkami środowiska tj.: odczynem pH gleb, zawartością związków biogennych (N i P) i metali ciężkich, właściwościami sorpcyjnymi gleb, jak i z indywidualnymi właściwościami enzymu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top