RESEARCH PAPER
Enzymatic activity in the soils, contaminated with oil-derived products
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
Publication date: 2021-02-26
 
Acta Agroph. 2002, (70), 9–19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigation of the soil enzymatic activity was carried out on the military airport of Dęblin in the areas of the point sources of contamination, and where a surface dispersion of the contaminants, caused by the aircraft engines, takes place. It was proved there is a reversed line relationship between the activity of the analysed enzymes and the contents of the oil-derived products in the soil. The effect of the interaction of the soil-derived contaminants on the enzyme activity depended both on the environmental conditions (soil pH, contents of the biogenic elements like N and P, contents o f heavy metals, soil sorption properties), and on the individual properties of a given enzyme.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie się aktywności enzymatycznej w glebach zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi
produkty ropopochodne, gleba, aktywność enzymatyczna, metale ciężkie
Badania aktywności enzymatycznej gleb przeprowadzono na terenie lotniska wojskowego w Dęblinie w obszarach: punktowych źródeł zanieczyszczeń oraz powierzchniowego rozpraszania i zanieczyszczenia środowiska przez silniki samolotów. Wykazano odwrotny liniowy związek pomiędzy aktywnością analizowanych enzymów a zawartością substancji ropopochodnych w glebach. Efekt oddziaływania zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi na aktywność enzymów związany był zarówno z warunkami środowiska tj.: odczynem pH gleb, zawartością związków biogennych (N i P) i metali ciężkich, właściwościami sorpcyjnymi gleb, jak i z indywidualnymi właściwościami enzymu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125