RESEARCH PAPER
Investigation of soil structure via computer packing simulation
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 31-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The granular medium structure is manly determined by its grain size distribution and the porosity or another words by space distribution of medium particles. The possibilities of computer packing simulation method for the reconstruction of virtual granular medium structure has been examined. The idea of the algorithm for a tight particle packing in 3D is described. Five virtual polidyspersive aggregates of different grain size distributions composed up to 30,000 particles have been created. It was proved that their sizes are representative for the appropriate soil – like materials (sand and loamy sand). For all examined cases the calculated volume porosity of virtual structure agree well with the experimental data (relative difference <5%). Such virtual structure can be utilize for the determination of physical properties of different granular materials (mineral soils, wheat and rape grains etc).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania struktury gleby za po mocą komputerowej symulacji upakowania cząstek
granularny ośrodek wirtualny, symulacja, skład granulometryczny
Struktura ośrodka granularnego na poziomie mikroskopowym określona jest przez jego skład granulometryczny i porowatość. Innymi słowy jest ona określona przez przestrzenny rozkład tworzących go cząstek. Rozkład ten można wyznaczyć przez komputerową symulację upakowania zbioru cząstek kulistych o składzie granulometrycznym badanej gleby, czyli stworzenie ośrodka wirtualnego. Przedstawiono opis takiego algorytmu oraz warunki jakie muszą być spełnione, aby ośrodek wirtualny odzwierciedlał najistotniejsze cechy gleby mineralnej. Wykonano symulacje upakowania dla 5 różnych składów granulometrycznych odpowiadających glebom piaszczystym i pylasto-piaszczystym. Określono porowatości otrzymanych ośrodków wirtualnych i porównano je z wartościami doświadczalnymi. Stwierdzono, że błąd względny porowatości w żadnym przypadku nie przekraczał 5%, co było potwierdzeniem możliwości wykorzystania tej metody do badań realnych układów granularnych w tym gleb mineralnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top