RESEARCH PAPER
Soil aggregates formation under vegetables in soil reduced cultivation system
 
More details
Hide details
1
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych AR, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (45), 5-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In field experiment with onion and carrot cultivation the influence of no-tillage cultivation and cover crop mulches on the soil aggregates formation was studied. In experiment four cover crop mulches (Sinapis alba L., Vicia sativa L., Phacelia tanacetifolia B., Avena sativa L.) were applied. Soil aggregates formation and soil structure in great measure were created by weather conditions than by soil presowing cultivation system. Reduced soil cultivation system (no-tillage) had insignificant influence on the soil aggregates formation in comparison with conventional soil cultivation (with spring ploughing). Cover crop mulches had a considerable influence on the estimation index of soil structure and soil aggregates formation. Among investigated cover crop mulches Vicia sativa L. and Phacelia tanacetifolia B. mulches had a profitable effect on the soil structure. The lowermost quantity of soil aggregates of 1-5 mm diameter (the most favourable) was noticed in the objects without cover crop mulch.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie się agregacji gleby pod warzywami w uproszczonym systemie uprawy roli
uprawa zerowa, mulczowanie, struktura i agregacja gleby
W doświadczeniu polowym z uprawą marchwi i cebuli badano wpływ uprawy zerowej i siewów bezpośrednich przy zastosowaniu mulczów z roślin okrywowych (gorczyca biała, wyka siewna, facelia i owies) na kształtowanie się agregacji gleby. Stwierdzono, iż stan agregacji i struktury gleby był modyfikowany w większym stopniu przebiegiem pogody niż sposobem wykonania uprawy przedsiewnej. Zaniechanie uprawy wiosennej i siew bezpośredni w rolę nieuprawioną nic spowodowały istotnych zmian w agregacji gleby w porównaniu z uprawą tradycyjną (orka wiosenna + uprawki doprawiające). Zastosowane mulcze roślinne wpłynęły znacząco na badane wskaźniki oceny struktury i agregacji gleby. Spośród zastosowanych roślin okrywowych szczególnie korzystny wpływ na strukturę gleby wywarł mulcz z wyki siewnej i facelii. Na obiektach niemulczowanych gleba charakteryzowała się istotnie najmniejszym udziałem najcenniejszych rolniczo agregatów o średnicy 1-5 mm oraz najwyższym wskaźnikiem bryłowatości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top