RESEARCH PAPER
Estimation of water erosion intensity in a small river basin with the use of AGNPS
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
2
Katedra Wody i Ścieków, Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 40, 20-044 Lublin
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 39-52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An attempt was undertaken to estimate water erosion processes in a small (157.5 sq. km) loessial agricultural basin of the Ciemięga River (Lublin Upland, SE Poland), with the application of an AGricultural Non-Point Source Pollution (AGNPS) model. This model comprises the following three submodels: hydrology, erosion (including sediment transport and yield) and nutrient runoff. On the basis of empirical data gathered and computer simulation the following conclusions were drawn: (i) AGNPS model appeared to be a good tool for estimation of water erosion phenomena and surface water quality in a small natural basin of the Ciemięga River; (ii) the model gives possibility to calculate and estimate the amount of runoff and soil and nutrient loss, including sediment transport and yield at the time of erosive rain occurrence; (iii) the model enables determination and prognosis of erosion effects both within entire river basin and in individual pixels. Thus, it makes possible identification of areas within river basin most endangered with erosion processes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie modelu AGNPS do oceny intensywności erozji wodnej w małej zlewni lessowej
model AGNPS, erozja wodna, zlewnia Ciemięgi, symulacje komputerowe
W pracy podjęto próbę zastosowania modelu AGNPS, czyli modelu obszarowych zanieczyszczeń rolniczych (akronim od ang. AGricultural Non-Point Source Pollution) do oceny wielkości erozji wodnej na przykładzie malej rolniczej zlewni lessowej rzeki Ciemięgi na Płaskowyżu Nałęczowskim (subregion Wyżyny Lubelskiej), o powierzchni 157,5 km2. Model AGNPS uwzględnia trzy podstawowe składowe, tj. hydrologię, erozję i transport sedymentu i składników chemicznych. Na podstawie zebranych danych empirycznych oraz przeprowadzonej symulacji komputerowej przy wykorzystaniu modelu AGNPS wysnuto następujące wnioski: (i) wybrany model okazał się dobrym narzędziem do oceny zjawisk erozyjnych oraz charakterystyki jakości wód w małych naturalnych zlewniach, takich jak wybrana do badań zlewnia Ciemięgi; (ii) model AGNPS daje możliwość wyliczenia i oszacowania ilości spływu powierzchniowego w momencie wystąpienia opadu erozyjnego oraz stratę materiału glebowego i związków chemicznych; (iii) model umożliwia określenie i prognozowanie wielkości skutków erozyjnych, to jest spływu powierzchniowego, straty gleby i składników oraz ładunku zanieczyszczeń, zarówno w całej zlewni jak też w poszczególnych pikselach. Daje to możliwość identyfikacji obszarów w zlewni najbardziej zagrożonych procesami erozji wodnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top