RESEARCH PAPER
The content and uptake of sulphur in barley under the conditions of application of purified municipal sew age and mineral salts
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 201-208
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present paper comprises the estimation of the effect of the components which occur in purified sewage and mineral fertilizers on the content and uptake of total sulphate and organic sulphur by spring barley. The research was carried out on the base of analysis of plant material which was obtained from the pot experiment. The soil material applied in the experiment was taken from the muck-peat soil arable layer, formed on the low-bog peat and from the podzolic soil having granulometric of the light loamy sand. The purified municipal sewage used in the investigation turned out to be a good source of sulphur for the tested plant. It is confirmed by the considerable increase of content and uptake of all sulphur forms in barley from the objects irrigated with sewage in comparison with the values observed in the plants fertilized only with mineral salts. Generally it may be stated that the application of sewage in the agricultural cultivation may significantly improve their sulphur supply.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość i pobranie siarki przez jęczmień w warunkach stosowania ścieków miejskich i soli mineralnych
jęczmień, ścieki, siarka, zawartość, pobranie
W pracy przeprowadzono ocenę wpływu składników zawartych w oczyszczonych ściekach i nawozach mineralnych na zawartość i pobranie przez jęczmień jary siarki ogółem, siarczanowej i organicznej. Badania wykonano w oparciu o analizę materiału roślinnego otrzymanego z doświadczeń wazonowych. Zastosowany do doświadczeń materiał glebowy pobrano z warstwy ornej gleby torfowo-murszowej, wytworzonej z torfu niskiego oraz gleby bielicowej o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego. Zastosowane w badaniach miejskie ścieki oczyszczone okazały się dobrym źródłem siarki dla testowanej rośliny. Świadczy o tym widoczny wzrost zawartości i pobrania wszystkich analizowanych form siarki w jęczmieniu z obiektów nawadnianych ściekami w stosunku do wartości odnotowanych w roślinach nawożonych tylko solami mineralnymi. Ogólnie można stwierdzić, że stosowanie ścieków pod uprawy rolnicze może wydatnie poprawić ich zaopatrzenie w siarkę.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top