Pluvio-thermal conditions in south part of Krakowsko-Częstochowska Upland influencing the risk of tomato field cultivation
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology, Climatology and Air Protection, University of Agriculture al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
2
Department of Vegetable and Medicinal Plants, University of Agriculture in Krakow Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(3), 337-349
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Tomato is a thermophilic species, therefore success in field crop cultivation depends on the course of temperature and precipitation during growing season. The aim of the study was to analyse tomato water needs covering during the May-August period with regard to the course of pluvio-thermal conditions in the area situated to the south of the Krakowsko-Częstochowska Upland in the years 1971-2013. On the basis of temperature from the meteorological station Kraków-Balice in the years 1971-2013, a clear increase in air temperature in the months from April to August was noted, that amounted to approximately 0.3 to 0.4oC per decade. As a result of air temperature increase, the evapotranspiration rises, which causes higher tomato water needs. It was found that the frequency of precipitation excesses and deficiencies exceeding the value of one standard deviation s, i.e. the occurrence of years too wet and too dry for tomato, has significantly increased since 1991. The highest incidence of excessive precipitation was characteristic of May, June and August. In the consecutive decades of the period of 1971-2013 excessive precipitation was observed in from 2 to 9% of cases in May and from 2 to 7% of cases in June and July. Since the 90s, in June and July an increase of the deficiencies is observed, and in the last period (2001-2013) the frequency of excesses and deficiencies  was observed in every month of examined years.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunki termiczno-opadowe południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstocho-wskiej a ryzyko uprawy pomidora gruntowego
temperatura powietrza, nadmiary i niedobory opadów, pomidor
Pomidor należy do gatunków ciepłolubnych, stąd sukces jego uprawy w dużym stopniu uzależniony jest od przebiegu temperatury i opadów w okresie wegetacji. Celem badań była analiza zabezpieczenia potrzeb opadowych pomidora gruntowego w okresie od maja do sierpnia z uwzględnieniem przebiegu warunków termiczno-opadowych obszaru położonego w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w latach 1971-2013. Na podstawie przebiegu temperatury powietrza w latach 1971-2013 w stacji meteorologicznej Kraków-Balice stwierdzono w miesiącach od kwietnia do sierpnia wyraźny wzrost temperatury powietrza, który wynosił ok. 0,3 do 0,4oC na dziesięciolecie. Skutkiem wzrostu temperatury powietrza jest wzrost ewapotranspiracji, co powoduje zwiększenie zapotrzebowania roślin pomidora na wodę. Zauważono, że częstość przekroczenia nadmiarów i niedoborów opadów o wartość jednego odchylenia standardowego, czyli występowania lat za mokrych i za suchych dla pomidora, wyraźnie wzrosła od roku 1991. Największą częstością nadmiarów opadów charakteryzowały się maj, czerwiec i sierpień. W maju w kolejnych dziesięcioleciach okresu 1971-2013 obserwowano nadmiary opadów od 2 do 9%, w czerwcu i sierpniu od 2 do 7% przypadków. Od lat 90-tych w czerwcu i lipcu obserwuje się wzrost częstości niedoborów opadowych, a w ostatnim okresie (2001-2013) obserwowano największy udział nadmiarów i niedoborów (powyżej jednego odchylenia standardowego s) opadów we wszystkich miesiącach na tle badanego wielolecia. 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top