Application of bromocresole purple index (bcpi) for estimation of α -tocopherol content at microwave heating of bruised rapeseeds
 
More details
Hide details
1
Department of Biological Basis of Food and Feed Technology, Faculty of Production Engineering, Lublin Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
National Research Institute of Animal Production – Kraków, National Laboratory of Feed – Lublin, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 251-262
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The authors tested the usefulness of a new analytical method (bromocresole purple index – BCPI) for the evaluation of α-tocopherol content (AE) in rapeseed oil obtained from microwaved full-fat rapeseed meal. Rapeseed of Lisek cv., ground and microwaved under conditions of one of nine radiation intensity variants in which every radiation power level (350, 500 or 650 W) corresponded to three thermal processing times (60, 120 or 180 seconds), along with a single untreated sample (control), was subjected to tests. Experimental data from the tests (AE and BCPI) were statistically processed, confirming their interdependence (high correlation coefficient), and, by applying mathematical approximation, a variety of hypothetical functions of AE = f(BCPI) form was proposed, which would allow for mutual conversion of results of the analyses and for replacement of the time-consuming and complicated AE method with the simple, fast and sensitive BCPI method. Credibility of these hypothetical formulae was confirmed by high determination coefficients (R2) of the proposed functions in relation to real experimental data.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie wskaźnika purpury bromokrezolowej (bcpi) do oceny zawartości α -tokoferolu w oleju rzepakowym uzyskanym z ogrzewanej mikrofalowo śruty rzepakowej
nasiona rzepaku, olej rzepakowy, ogrzewanie mikrofalowe, zawartość tokoferolu, wskaźnik purpury bromokrezolowej - BCPI, równanie regresji
Sprawdzono przydatność nowej metody analitycznej (wskaźnika purpury bromokrezolowej – BCPI) do oceny zawartości α -tokoferolu (AE) w oleju rzepakowym uzyskanym z ogrzewanej mikrofalowo pełnotłustej śruty rzepakowej. Badaniom poddano nasiona rzepaku polskiej odmiany Lisek, ześrutowane i ogrzewane mikrofalowo w warunkach jednego z dziesięciu wariantów intensywności tego procesu, w których każdemu z trzech poziomów mocy promieniowania (350, 500 lub 650 W) odpowiadają trzy czasy obróbki termicznej (60, 120 lub 180 s), zaś jedną z prób pozostawiono bez ogrzewania. Dane doświadczalne uzyskane w wyniku przeprowadzenia tych badań (AE i BCPI) poddano obróbce statystycznej potwierdzając ich współzależność (wysoki współczynnik korelacji), oraz (na drodze ich matematycznej aproksymacji), zaproponowano cały szereg hipotetycznych funkcji o postaci AE = f(BCPI), umożliwiających wzajemne przekalkulowanie wyników tych analiz i zastąpienie czasochłonnej oraz skomplikowanej metody (AE) przez prostą, szybką i czułą BCPI. Wiarygodność tych hipotetycznych formuł matematycznych potwierdzono uzyskując wysokie współczynniki determinacji (R2) proponowanych funkcji do rzeczywistych danych doświadczalnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top