Influence of nitrogen doses on the content of Ca, Mg, S and Na in biomass of Sida (Sida hermaphrodita Rusby)
 
More details
Hide details
1
Soil Science and Plant Nutrition, Academy of Podlasie, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 667-675
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The determination of the influence of nitrogen doses on the content of Ca, Mg, S and Na in biomass of Sida was the aim of a field experiment. The scheme of the experiment included three levels of nitrogen doses: 50, 100 and 150 (kg per ha) on the background of fertilisation with phosphorus (80 P2O5 kg per ha) and potassium (120 K2O kg per ha). The samples of Sida biomass were collected three times in the vegetation period (July, September and December) in which the total content of Ca, Mg, S and Na was determined by the ICP–AES method. The content of Ca, Mg, S and Na increased under the influence of increasing nitrogen doses.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dawek azotu na zawartość Ca, Mg, S i Na w biomasie ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby)
ślazowiec pensylwański, biomasa, nawożenie, pobranie
Przeprowadzone doświadczenie miało na celu określenie wpływu dawek azotu na zawartość Ca, Mg, S i Na w biomasie ślazowca pensylwańskiego. Schemat doświadczenia uwzględnia trzy poziomy nawożenia azotem: 50, 100 i 150 kg N×ha-1 na tle nawożenia fosforem i potasem w ilości P2O5 – 80 i K2O – 120 kg×ha-1. Próbki biomasy ślazowca pobierano trzykrotnie w sezonie wegetacyjnym, w których oznaczono całkowitą zawartość w/w makroelementów metodą ICP-AES. Zawartość Ca, Mg, S i Na zwiększała się pod wpływem wzrastających dawek nawozu azotowego na tle nawożenia fosforem i potasem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top