Analysis of water content and dynamic properties in model studies on selected porcine muscles
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Life Sciences in Poznań, ul. Wojska Polskiego 31; 60-624 Poznań
 
2
Institute of Meat Technology, University of Life Sciences in Poznań, ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 563-574
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis of the effect of curing brine composition on the water properties in sediments from pork shank and semi-membranous muscles. The applied brines were solutions of inorganic salts of varying composition. The performed analyses comprised active acidity pH, water activity Aw, water absorbability expressed as percentage proportion of free water in the total water content, as well as the value of relaxation times spin-network T1 and spin-spin T2. An inversely proportional correlation was found between pH values and water activity in the examined muscles when brines containing sodium chloride, pyrophosphate, tripolyphosphate and a mixture of NaCl and pyrophosphate were applied. In the case of the control muscles as well as those containing a mixture of sodium chloride and tripolyphoshate, the above correlation was directly proportional. It was demonstrated that pyrophosphate, even at low pH values, signifi-cantly increased water absorbability of muscle tissue sediments. The analysis of relaxation parameters showed that pyrophosphate as a constituent of brine reduced the content of free water in relation to bound water as demonstrated by significant shortening of the spin-network relaxation time. In addition, the molecu-lar dynamics of bound water was found to be inhibited. The above observations allowed the authors to con-clude that pyrophosphate, as brine constituent, causes very good water binding in muscle tissue sediments.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza zawartości i właściwości dynamicznych wody w modelowych badaniach wy-branych mięśni świń
aktywność wody, czasy relaksacji, wodochłonność
W prezentowanej pracy analizowano wpływ składników solanek peklujących na właściwości wody w osadach mięśni golonki i mięśnia półbłoniastego. Składnikami solanek były roztwory soli nieorganicznych o zróżnicowanym składzie. Analizowano kwasowość czynną pH, aktywność wody Aw, wodochłonność wyrażoną jako procentowy udział wody wolnej w ogólnej zawartości wody oraz wartości czasów relaksacji spin-sieć T1 i spin-spin T2. Stwierdzono odwrotnie proporcjonalną zależność pomiędzy wartościami pH i aktywnością wody w badanych mięśniach, przy zastosowaniu solanek zawierających chlorek sodu, pirofosforan, trójpolifosforan i mieszaninę NaCl i pirofosforanu. W mięśniach kontrolnych i zawierających mieszaninę chlorku sodu i trójpolifosforanu zależność ta jest wprost proporcjonalna. Wykazano, że pirofosforan, nawet przy niskich wartościach pH znacząca podwyższa wodochłonność osadów mię-śniowych. Analiza parametrów relaksacyjnych wykazała, że pirofosforan jako składnik solanki obniża za-wartość wody wolnej w stosunku do wody związanej, co przejawia się znacznym skróceniem czasu relaksa-cji spin-sieć. Dodatkowo zaobserwowano zahamowanie dynamiki molekularnej wody związanej. Powyższe pozwala wnioskować, że w osadach mięśniowych pirofosforan jako składnik solanki powoduje bardzo dobre wiązanie wody.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top