Sulphur in some crops of the Lublin region
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
2
Regional Chemical-Agricultural Station, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 575–587
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In environmental studies carried out in the Lublin region in 2001-2003 the content of sulphur in some crops (winter rye, winter wheat, potato, carrot, strawberry, white cabbage, apple, cucumber) was evaluated. Relationship between this element and some physical and chemical properties of soil was assessed. Chemical analyses of plant and soil material were performed in accredited laboratory of Regional Chemical-Agricultural Station in Lublin. Content of sulphur in crops grown in the Lublin region (winter rye, winter wheat, potato, carrot, strawberry, white cabbage, apple, cucumber) was equal and did not depend significantly on the region where the plants were grown. Evaluated crops were provided with sufficient amount of sulphur and its content depended only slightly on some properties of soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Siarka w niektórych roślinach uprawnych Lubelszczyzny
siarka, rośliny uprawne, Lubelszczyzna
W badaniach środowiskowych przeprowadzonych na Lubelszczyźnie w latach 2001-2003 oceniano zaopatrzenie niektórych roślin (żyto ozime, pszenica ozima, ziemniak, marchew, truskawki, kapusta biała, jabłonie, ogórki) w siarkę oraz określano związki występujące pomiędzy tym pierwiastkiem a niektórymi fizykochemicznymi właściwościami gleby. Analizy chemiczne materiału roślinnego i glebowego wykonano w akredytowanym laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie. Zawartość siarki w częściach użytkowych roślin uprawianych na Lubelszczyźnie (ziarno żyta ozimego i pszenicy ozimej, bulwy ziemniaka, korzenie marchwi, kapusta biała, ogórki, jabłka, truskawki) była wyrównana i nie zależała istotnie od rejonu uprawy tych roślin. Oceniane rośliny były w sposób wystarczający zaopatrzone w siarkę, a jej zawartość w bardzo niewielkim stopniu zależała od niektórych właściwości gleby (zawartości iłu koloidalnego, pHKCl, próchnicy, przyswajalnych form P, K, Mg, S-SO4).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125