Analysis of genotype-environment interaction in terms of the share of deformed tubers in yield of potato (Solanum tuberosum L.) in varying meteorological conditions
 
More details
Hide details
1
Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Division of Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock
 
2
Plant Breeding and Acclimatization Institute – NRI, Department of Storage and Processing of Potato, Division Jadwisin Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock, Poland
 
 
Publication date: 2016-10-26
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(3), 397-407
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was conducted with the use of data regarding the evaluation of potato tuber deformations, collected during varietal experiments at the Potato Agronomy Department, Plant Breeding and Acclimatization Institute - National Research Institute, Division in Jadwisin, Poland. The purpose of the study was the estimation of tuber deformations in the genotype x environment interaction. The analysis was performed using the SERGEN 4 software. The study included 21 potato cultivars, cultivated for a period of five years on a light soil. Particular years of the investigations were taken as different environments (weather conditions → rainfall + air temperature). Among the cultivars tested in variable environmental conditions, stable and unstable cultivars were identified. Moreover, an estimation of the influence of the particular years on the cultivation of the chosen potato cultivars was performed. It was found, the environment profoundly modifies the share of tuber deformation in the yield.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza interakcji genotyp-środowisko pod względem udziału bulw zdeformowanych w plonie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) w zmiennych warunkach meteorologicznych
interakcja genotyp-środowisko, stabilność, deformacje bulw, ziemniak, warunki meteorologiczne
W badaniach wykorzystano wyniki oceny odmian ziemniaka dotyczące udziału bulw zdeformowanych, uzyskane w doświadczeniach odmianowych w Zakładzie Agronomii Ziemniaka Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Oddział w Jadwisinie. Celem badań była ocena interakcji genotypowo-środowiskowej dotycząca deformacji bulw ziemniaka. Analizę wykonano za pomocą programu SERGEN 4. W badaniach wykorzystano 21 odmian ziemniaka uprawianych przez pięć lat na glebie lekkiej. Jako środowiska do analizy uwzględniono poszczególne lata badań (warunki klimatyczne: opad + temperatura powietrza). Na podstawie analizy genotypowo-środowiskowej wydzielono odmiany stabilne w zmieniających się warunkach środowiska oraz odmiany niestabilne. Przeprowadzono ocenę wpływu poszczególnych lat na uprawę wybranych odmian ziemniaka. Stwierdzono, że środowisko w dużym stopniu modyfikuje udział deformacji bulw w plonie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top