Changes of technological features of tubers of 15 potato varieties during storage
 
More details
Hide details
1
Plant Breeding and Acclimatization Institute – NRI, Department of Storage and Processing of Potato, Division Jadwisin Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock, Poland
 
 
Publication date: 2016-10-26
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(3), 381-395
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine changes in some of the technological features of potato tubers of different earliness groups during long-term storage at 5 and 8°C. Material for the study was tubers of 15 varieties of potato from different groups of earliness. The study was conducted in 2011-2013 storage seasons. The material was grown on the field of IHAR-NRI Jadwisin. Tubers were harvested at full physiological maturity. After harvest the potatoes were placed in the experimental storage facility. Analyses were performed in three terms after harvesting and after 3 and 7 months of storage at 5 and 8°C, relative humidity 90-95%. The following parameters were determined for the potato tubers: content of dry matter and starch, enzymatic browning and darkening of potato tubers after cooking. On the basis of the study it was showed that the effect of temperature and storage time of 15 varieties of potatoes on changes in dry matter content in tubers was not significant. In the experiment significant differences (5%) were observed in 2 varieties of potato tubers in the content of starch in two seasons storage. All of the investigated cultivars were characterised by very low and low after-cooking darkening, both after harvest and storage. The influence of storage temperature and storage time was not significant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany wybranych cech technologicznych 15 odmian ziemniaków w czasie przechowywania
ziemniak, przechowywanie, sucha masa, skrobia, ciemnienie enzymatyczne, ciemnienie nieenzymatyczne
Celem podjętych badań było określenie zmian niektórych cech technologicznych wybranych odmian ziemniaka z różnych grup wczesności w czasie długotrwałego przechowywania w temperaturze 5 i 8°C. Materiałem było 15 odmian ziemniaka z różnych grup wczesności. Badania prowadzono w sezonach przechowalniczych 2011-2013. Ziemniaki uprawiano na polu doświadczalnym IHAR-PIB, Oddział w Jadwisinie. Bulwy zbierano w pełnej dojrzałości fizjologicznej. Bezpośrednio po zbiorze ziemniaki umieszczono w doświadczalnej przechowalni. Analizy wykonywano w trzech terminach: po zbiorze, po 3 i 7 miesiącach przechowywania w temperaturze 5 i 8°C, przy wilgotności względnej powietrza 95 ±2%. W bulwach ziemniaków oznaczano: zawartość suchej masy i skrobi oraz wykonywano ocenę ciemnienia enzymatycznego i chemicznego. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że temperatura i czas przechowywania 15 odmian nie miały istotnego wpływu na zmiany zawartości suchej masy w bulwach. Wszystkie badane odmiany bulw ziemniaka cechowały się małą lub bardzo małą skłonnością do ciemnienia bulw surowych i po ugotowaniu. Temperatura i czas przechowywania surowca nie miały istotnego wpływu na zmiany tych parametrów technologicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top