Comparison of air temperature measured by classical and automatic weather station in Wrocław-Swojec observatory
 
More details
Hide details
1
Department of Agro- and Hydrometeorology, Institute for Environmental Development and Protection, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 713-723
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of air temperature measurement (mean, maximum, minimum) measured by classical methods (mercury thermometers) and automatic meteorological station (Campbell CR23X). Data were derived from Agro- and Hydrometeorology Observatory Wroclaw-Swojec during the period 2000-2006. For maximum and minimum temperature ten-day mean values were analysed, for mean temperature also mean daily temperature in ten-day periods which had the biggest and the smallest differences between the two methods were considered. Mean daily values from the classical station were compared with the same mean values basing on results of measure-ment from the automatic station for 24 hours and 4 terminal values which were also used to compute the mean daily temperature for manual measurement. Linear regressions analysis proved an essen-tial relation between the two methods. The smallest differences in the ten-day values were noted for mean temperature, bigger for maximum, and the biggest for minimum temperature.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie temperatury powietrza mierzonej przy wykorzystaniu klasycznej i automatycznej stacji meteorologicznej w obserwatorium Wrocław-Swojec
metoda klasyczna, regresja liniowa, stacja automatyczna, temperatura powietrza
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów temperatury powietrza (średnia, maksymalna, minimalna) wykonanych metodą klasyczną (termometry cieczowe) oraz za pomocą automatycznej stacji meteorologicznej Campbell CR23X. Wykorzystano dane z pomiarów wykonanych w Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego Wrocław-Swojec w okresie 2000-2006. Dla temperatur ekstremalnych analizowano średnie dekadowe, a dla temperatury średniej również dane dobowe w dekadach o największych i najmniejszych różnicach między obiema metodami. Średnie dobowe wg metody klasycznej porównano ze średnimi wg stacji automatycznej obliczonymi ze wszystkich 24 wartości godzinnych i 4 wartości terminowych tych samych, które wykorzystano do obliczania średnich według pomiarów manualnych. Analiza regresji liniowej wykazała istotną zależność obu metod. Najmniejsze różnice wartości dekadowych stwierdzono w przypadku temperatury średniej, większe dla temperatury maksymalnej i największe – minimalnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top