Hygroscopic moisture content of podzolic soil with biochar
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2016-12-17
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(4), 533-543
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main goal of this study was to investigate the effect of biochar on hygroscopic water content (maximum hygroscopicity) of grey-brown podzolic soil (Haplic Luvisol). The biochar was applied to the soil of sub-plots under fallow and grassland in the amount of 0 (control), 10, 20 and 30 Mg ha–1. Soil samples were taken three times per year during the period of 2013-2015. Sorption isotherms of water vapour were determined for all studied samples and the maximum hygroscopicity (MH) was calculated from the relative water vapour pressure at p p0–1 = 0.965. Value of the MH varied from 1.5 to 3%. The effect of biochar addition to soil on hygroscopic water content was ambiguous. Addition of biochar caused a slight decrease in MH value in the case of the grassland. For the fallow, a positive effect of biochar addition was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość wody higroskopowej w glebie płowej z biowęglem
maksymalna higroskopijność, biowęgiel, użytki zielone, ugór
Głównym celem pracy było zbadanie wpływu biowęgla na maksymalną higroskopijność gleby płowej. Biowęgiel dodawano na poletka ugorowane i obsiane trawą w ilości 0 (kontrola), 10, 20 i 30 Mg∙ha–1. Próbki gleby pobierano trzykrotnie w ciągu roku w latach 2013-2015. Izotermy sorpcji pary wodnej zostały wyznaczone dla wszystkich badanych próbek, a maksymalną higroskopijność (MH) obliczono przy względnym ciśnieniu pary wodnej p∙p0–1 = 0,965. Wartość MH wahała się w zakresie 1,5-3,3%. Wpływ dodatku biowęgla na maksymalną higroskopijność był niejednoznaczny. Dodatek biowęgla spowodował nieznaczny spadek MH  w przypadku poletek obsianych trawą i wzrost w przypadku ugoru.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top