RESEARCH PAPER
Nitrogen transformations and their circumstances in soils
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-12-30
 
 
Acta Agroph. 2002, (63), 123-158
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nitrogen transformation and their circumstances in soils were reviewed. In this paper, the biological processes of nitrogen transformation e.g., ammonification, nitrification, assimilatory reduction of nitrate. dissimilatory reduction of nitrate, nitrogen fixation and the way in which the different interacting processes influence N transformation were outline. In this mini-review we have concentrated predominantly on papers concerned with N2O production and reduction. Additionally were shown non-biological processes of nitrogen transformation, which arc responsible for some N2O emission.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przemiany azotu w glebie i ich uwarunkowania
amonifikacja, nitryfikacja, asymilacyjna i dysymilacyjna redukcja N, wiązanie N, redukcja N 2 O, potencjał oksydoredukcyjny
Przedstawiono przemiany azotu glebowego ze szczególnym podkreśleniem warunków w jakich procesy te zachodzą. Omówiono następujące procesy biologicznej przemiany azotu: amonifikację, nitryfikację , redukcję asymilacyjną azotanów, redukcję dysymilacyjną azotanów, wiązanie azotu cząsteczkowego oraz warunki i drogi ich wzajemnych interakcji w procesach transformacji N. W tym mini-przeglądzie skoncentrowano się głównie na procesach produkcji i redukcji N2O. Dodatkowo praca zawiera opis reakcji chemicznych (przemian N bez udziału drobnoustrojów), w efekcie których powstaje podtlenek azotu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top