Alterations in meadow grass production for different amounts of precipitation and different types of fertilizer
 
More details
Hide details
1
Department of Grassland Sciences, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 371-378
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study of rainfall effects on the production of meadow fertilized with minerals or manure was conducted in two upland areas: over hills and in mountains. As regards yearly precipitation, it was classified into two groups for the hills and three groups for the mountains. Evaluation of yielding included two elements: dry matter yield and crude protein yield. In both sites grass production was positively related to the rainfall over a vegetation season. In the case of the hilly meadow, the differences between both precipitation levels reached 21 and 25% with relation to mineral fertilization, or 40 and 54% with relation to manuring, respectively for dry mater and crude protein yields. In the case of the mountain meadow at full dose of minerals (PKN) the differences in productivity between wet and dry seasons reached 63% for dry matter yield and 33% for crude protein. Manure dose of 12.5 t ha -1 yearly had a strong positive influence on grass production. Average yearly nutritional effects (from 8 years) of manure. expressed per 1 kg PKN were higher by 29% and 14%, respectively for dry matter and crude protein, than those of minerals. However, the effect of 25 t ha -1 dose of manure on grass production was lower by 37% of dry matter and 23% of crude protein.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika plonowania łąk w zależności od sumy opadów atmosferycznych i rodzaju nawożenia
łąka podgórska i górska, warunki wilgotnościowe, rodzaj nawożenia, plonowanie
Badania nad wpływem warunków wilgotnościowych na plonowanie łąk w zależności od rodzaju nawożenia przeprowadzono w dwóch rejonach: na pogórzu i w górach. Pod względem warunków wilgotnościowych różnicujących plonowanie łąk na pogórzu wydzielono dwie grupy lat, a w górach trzy. Elementami oceny były plony suchej masy i białka ogólnego. Plonowanie łąk w obu rejonach było uzależnione od warunków wilgotnościowych panujących w okresie wegetacji. Na łące podgórskiej różnice w plonach suchej masy i białka ogólnego pomiędzy latami sprzyjającymi wzrostowi traw a latami mniej sprzyjającymi, przy nawożeniu mineralnym wynosiły odpowiednio 21 i 11%, a przy nawożeniu obornikiem w dawce 25 t ha-1 40 i 54%. Z kolei na łące górskiej przy pełnym nawożeniu mineralnym (PKN), różnice w suchej masie pomiędzy latami mokrymi a rokiem suchym wynosiły 63%, a w białku ogólnym 33%. Obornik w dawce 12,5 t ha-1 stosowany corocznie charakteryzował się wysokim działaniem plonotwórczym. Produktywność składników dostarczonych w tym nawozie wyrażona w przyroście plonu suchej masy i białka ogólnego w przeliczeniu na 1 kg PKN średnio za 8 lat była wyższa niż w nawozach mineralnych o 29% i 14%. Natomiast działanie plonotwórcze obornika w dawce 25 t ha-1 było mniej efektywne o 37% w suchej masie i o 23% w białku ogólnym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top