Air temperature as a factor for prediction of soil water reserves in spring
 
More details
Hide details
1
Department of Agro– and Hydrometeorology, Institute of Environmental Development and Protection, University of Agriculture, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 513-524
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper describes possibilities of estimating soil water reserves on the basis of daily air temperatures data from the winter period, from the 1st decade of November till 3rd decade of April in the years 1963-1969 and 1976-1998. For these periods, averages, sums and the number of days with air temperature from different ranges, counted every two degrees from –26°C to 22°C were estimated. As a result, three kinds of variables were received. Dependences between air temperature values and soil water reserves for six soil layers: 0-5, 0-10, 0-20, 0-30, 0-40, 0-50 cm were determined for bare soil on the 1st of April and the 1st of May using step regression analysis. Estimated dependences were used to evaluate the possibilities of using such a meteorological element as air temperatures in three different forms separately, and then all three together, to estimate soil water reserves with an indirect method. Dependences were calculated for each analyzed soil layer and time. The value of the determination coefficient was the index used to describe the usefulness of all the forms.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Temperatura powietrza jako czynnik prognostyczny zasobów wodnych gleby wiosną
zasoby wodne gleby, temperatura powietrza, prognozy wiosenne
W pracy przeprowadzono ocenę możliwości szacowania zasobów wodnych gleby w oparciu o łatwo dostępny element meteorologiczny, jakim jest temperatura powietrza, wykorzystano materiały obserwacyjne dobowych temperatur powietrza z okresu zimowego, poczynając od pierwszej dekady listopada roku poprzedniego do trzeciej dekady kwietnia roku następnego, z lat 1963-1969 oraz 1976-1998. Dla powyższego okresu wyliczono średnie, sumy oraz liczbę dni z temperaturą powietrza w przedziałach, co 2ºC w zakresie od –26ºC do 22ºC, co dało w efekcie trzy rodzaje zmiennych. Następnie wyznaczono zależności pomiędzy powyższymi wartościami temperatur powietrza i obliczonymi zasobami wodnymi gleby z warstw (0-5, 0-10, 0-20, 0-30, 0-40 i 0-50 cm) dla powierzchni nieporośniętej na dzień 1 kwietnia i 1 maja. Zastosowano w tym celu analizę regresji wielokrotnej. W niniejszej pracy wyprowadzono równania regresji dla trzech różnych form tego elementu oddzielnie oraz łącznie. W oparciu o wy-prowadzone równania można ocenić przydatność temperatury powietrza do szacowania zasobów wodnych gleby. Zależności wyznaczone zostały oddzielnie dla każdej podanej wyżej warstwy i terminu. Wskaźnikiem oceniającym przydatność poszczególnych formuł była wartość współczynnika determinacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top