RESEARCH PAPER
Relation of topsoil temperature with air temperature and soil physical properties data
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 75-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper there was analysed the effect of soil moisture and several soil thermal properties on form and strength of relationship between temperature of bare soil (at depth 1 and 5 cm) and air temperature (at 2 m height). The regression equations separately for a daily mean, minimal and maximal values of the temperature were determined without and with regard to soil physical properties. The values of determination coefficients of both types of the regression were compared, as well as the agreement between measured and calculated values of soil temperature. It was stated that regarding soil properties in the soil and air temperature relations more precise relationships were obtained and as a consequence, estimated from these regression equations data of soil temperature were burdened with smaller errors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Związek temperatury przypowierzchniowej warstwy gleby z temperaturą powietrza i właściwościami fizycznymi gleby
temperatura gleby, temperatura powietrza, właściwości cieplne gleby, wilgotność gleby
Celem pracy było określenie wpływu wilgotności oraz poszczególnych właściwości cieplnych gleby na kształtowanie się związku między temperaturą przypowierzchniowej warstwy gleby (na głębokości 1 i 5 cm) a temperaturą powietrza. Opracowanie oparto na danych Obserwatorium Agrometeorologicznego w Felinie (temperatura powietrza mierzona na wysokości 2 m) oraz uzyskanych w pomiarach prowadzonych podczas kilku lat (w miesiącach maj-lipiec) na przylegających do niego poletkach doświadczalnych bez roślin. Wyznaczone zostały równania zależności dla wartości temperatur średnich dobowych, minimalnych i maksymalnych w ciągu dnia z pominięciem i przy uwzględnianiu właściwości gleby, po czym analizowano współczynniki determinacji oraz oceniano zgodność wartości temperatur wyliczanych według tych równań z uzyskanymi w pomiarach. Stwierdzono, że uwzględnianie właściwości gleby przy określaniu zależności między temperat1Jrą powietrza i gleby prowadzi do jej uściślenia, a szacowane w oparciu o takie zależności dane dotyczące temperatury gleby obarczone są mniejszym błędem niż przy stosowaniu równań zależności jedynie od temperatury powietrza.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top