Rheological model fitting for radish and small radish flesh tissue on the basis of stress relaxation test
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 525-534
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Stress relaxation in radish and small radish flesh tissue was studied. Changes of the stress decay in specimens were described by equations characteristics for multi-element Maxwell, Zener and Burgers models. The paper presents calculations of momentary elastic modulus Ei and dynamic viscosity factors ηi, ηa as parameters of accepted models. It was found that changes of parameter value relations were a consequence of approximation functions properties and test time. The small radish tissue had lower potential of elastic energy accumulation than the radish tissue. Dissipation of energy was more intensive and internal mechanical resistance was less, too.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba doboru modelu reologicznego tkanki warzyw rzepowatych na podstawie testu relaksacji naprężeń
relaksacja, model reologiczny, warzywa rzepowate
Badano relaksację naprężeń w tkankach miąższu zgrubień jadalnych rzodkwi i rzodkiewki. Zmiany wartości naprężenia w próbkach badanego materiału, opisano równaniem charak-terystycznym dla kilkuelementowego modelu Maxwella, standardowego i Burgersa. Przedstawiono wyniki obliczeń wartości chwilowych modułów sprężystości Ei oraz współczynników lepkości dyna-micznej ηi i lepkości pozornej ηa, traktowanych jako parametry przyjętych modeli. Stwierdzono, że zmiana wzajemnych relacji tych parametrów jest konsekwencją matematycznych właściwości funkcji aproksymujących przebiegi naprężenia w funkcji czasu σ(t) oraz czasu trwania testu. Tkanka rzodkiewki ma mniejsze możliwości kumulacji energii sprężystej. Występuje także bardziej intensywny przebieg dyssypacji nagromadzonej energii, o czym świadczą mniejsze wartości umownego oporu tarcia wew-nętrznego i oporu relaksacji naprężeń, w porównaniu z tkanką rzodkwi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top