Physicochemical properties of peat-muck soil irrigated with treated municipal sewage waste
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 507-512
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In field experiments conducted in the valley of the River Bystrzyca the influence of the application of treated municipal sewage waste on some of the physicochemical properties of peat-muck soil was evaluated. The waste was administered in three doses: a – 0 (control), b – single (S1) and double (S2) dose. The plants tested were poplar, purple willow and flagellum willow, maize, hemp, spring rape and mixtures of grasses. The single dose for poplar, purple willow and flegellum willow was 900 mm, for maize, hemp and mixture of grasses – 600 mm and for spring rape – 400 mm. The dose S2 was doubled. Watering the peat-muck soil with treated municipal sewage waste did not cause any considerable changes of its reaction. On the other hand it reduced the value of hydrolytic acidity. It improved the content of Ca2+, Mg2+ and Na+. It enhanced its properties through the increase of the content of the alkaline cations sums and the complete sorptive capacity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fizykochemiczne właściwości gleby torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami miejskimi
gleba torfowo-murszowa, ścieki miejskie, właściwości fizykochemiczne
W badaniach polowych prowadzonych w dolinie rzeki Bystrzycy oceniano wpływ stosowania oczyszczonych ścieków miejskich na niektóre właściwości fizykochemiczne gleby torfowo-murszowej. Ścieki stosowano w trzech dawkach: a – 0 (kontrola), b – pojedyncza (S1) i podwójna (S2) dawka. Roślinami testowymi były: topola, wiklina i wierzba wiciowa, kukurydza, konopie, rzepak jary i mieszanki traw. Pojedyncza dawka pod topolę oraz wiklinę i wierzbę wynosiła 900 mm, pod kukurydzę, konopie oraz mieszanki traw – 600 mm i pod rzepak – 400 mm. Dawka S2 była dwa razy większa. Nawadnianie gleby torfowo-murszowej oczyszczonymi ściekami miejskimi nie spowodowało większych zmian odczynu, wpłynęło natomiast na zmniejszenie wartości kwasowości hydrolitycznej. Przyczyniło się do zwiększenia zawartości w glebie jonów Ca2+, Mg2+ i Na+. Wpłynęło korzystnie na jej właściwości poprzez wzrost zawartości sumy kationów zasadowych oraz całkowitej pojemności sorpcyjnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top