RESEARCH PAPER
Agroreclamation in formation of the agricultural environment
 
More details
Hide details
1
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Faleniach, Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy, Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 199-215
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents problems concerning reduction in soil fertility due to compaction, characterization of agroreclamation measures used on mineral soils as well as their effect on an improvement in physical, water and biochemical properties of soils and on the development of crop roots. Moreover, profitability of carrying out agroreclamation measures on heavy soils is discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Agromelioracje w kształtowaniu środowiska rolniczego
zagęszczenie, zabiegi agromelioracyjne, właściwości fizyczno-wodne gleby, właściwości biochemiczne gleby, korzenie roślin
Praca przedstawia zagadnienia dotyczące ograniczenia urodzajności gleb w wyniku zagęszczenia, charakterystykę zabiegów agromelioracyjnych stosowanych na glebach mineralnych oraz ich wpływ na poprawę właściwości fizyczno-wodnych i biochemicznych gleb, a także na rozwój korzeni roślin uprawnych. Ponadto omówiono opłacalność stosowania zabiegów agromelioracyjnych na glebach ciężkich.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top