RESEARCH PAPER
Relations between kind of fertilization and number of microorganisms of nitrogen cycle under winter wheat
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
2
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Al. Królewska l, 24-100 Puławy, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 185-197
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Time of vegetation and phenological phase of the plant have to the greater extent the influence on differentiation of the number of microorganisms than the cultivation system and fertilization. The number of microorganisms in the soil is clearly connected with the stage of plant growth The number of soil microorganisms related to the crops when it was counted per l cm3 of soil solution. Both, the number of the microorganisms and the crops increased after mineral fertilization of the soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Powiązanie między sposobem na wożenia pszenicy ozimej a liczebnością wybranych mikroorganizmów cyklu azotowego
sposób uprawy, mikroorganizmy, charakterystyka fizykochemiczna
Ilość drobnoustrojów amonifikujących i redukujących azotany w badanej glebie jest wyraźnie związana ze stadium wzrostu rośliny. System uprawy i związany z nim sposób nawożenia ma mniejszy wpływ na badane parametry aktywności biologicznej gleby pól pszenicy ozimej, większy wpływ różnicujący na liczebność drobnoustrojów miał okres wegetacji i faza fenologiczna rozwoju rośliny. Liczebność mikroorganizmów glebowych odpowiadała uzyskanym plonom upraw wówczas gdy przeliczana była na l cm3 roztworu glebowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top