Effect of mineral fertilisation, farmyard manure and tannery sludge treatment on selected heavy metal concentrations in plants and soil
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, University of Agriculture, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 465-478
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The applied fertilisation did not diversify chromium concentrations in plants on individual objects. Despite considerable amounts of this element supplied to the soil with tannery sludge its contents only slightly increased in fodder beet. The treatments applied did not increase the content of other heavy metals in plants because of their low concentration in the fertilisers used. The de-acidifying activity of organic fertilisation in the form of farmyard manure and tannery sludge was greater immediately after the application than after three years of experiments. The biggest differences in the content of soluble forms of the metals studied were detected immediately after treatment. Heavy metal solubility depended on the kind of element concerned, whereas the fertilisation used did not cause any excessive mobilisation of heavy metals under investigation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia mineralnego, obornikiem i osadem garbarskim na zawartość wybranych metali ciężkich w roślinach i glebie
nawożenie, roślina, gleba, osad garbarski, metale ciężkie
Zastosowane nawożenie nie różnicowało zawartości chromu w roślinach z poszczególnych obiektów. Pomimo znacznej ilości tego pierwiastka wprowadzonej do gleby z osadem garbarskim, jego zawartość zwiększyła się tylko nieznacznie w burakach pastewnych. Zastosowane nawożenie nie zwiększyło zawartości pozostałych metali ciężkich w roślinach ze względu na małe ich koncentracje w zastosowanych nawozach. Działanie odkwaszające nawożenia organicznego zastosowanego w formie obornika i osadu garbarskiego było większe bezpośrednio po zastosowaniu niż po trzech latach badań. Największe różnice w zawartości rozpuszczalnych form badanych metali ciężkich stwierdzono bezpośrednio po zastosowanym nawożeniu. Rozpuszczalność metali ciężkich zależała od rodzaju pierwiastka, a zastosowane nawożenie nie spowodowało nadmiernego uruchomienia badanych metali ciężkich.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top