Effects of morphological diversification on the variability of rheological parameters of the vegetable flesh model
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 499–508
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper present results of a compression test carried out on the tissues sampled from carrot and parsley roots with respect to their morphological diversification. The results of the above tests were compared with parameters of the rheological model calculated on the basis of a creep and relaxation test. In relation to a single root, it was affirmed that there are non-essential correlations between compression and other test results. The mean values of the elastic modulus E, viscosity dynamics η and apparent viscosity ηa showed that the behaviour of the cortex and stele tissues under the influence of a load is different.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowania morfologicznego na zmianę parametrów modeli reologicznych miąższu wybranych warzyw korzeniowych
pietruszka, marchew, wytrzymałość, model reologiczny
Przeprowadzono test ściskania próbek tkanek pobranych z korzeni marchwi i pietruszki, uwzględniono zróżnicowanie morfologiczne. Wyniki porównano z wartościami parametrów modeli reologicznych, obliczonymi na podstawie testu pełzania i relaksacji. Nie stwierdzono istotnej korelacji pomiędzy naprężeniem i modułem sprężystości a parametrami modeli reologicznych, w odniesieniu do pojedynczego korzenia. Z porównania wartości średnich modułów sprężystości E, lepkości dynamicznej η i pozornej ηa, można zaobserwować różnice, w zachowaniu się tkanek kory i walca osiowego pod wpływem obciążenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125