Accumulation of heavy metals in oats fertilized with composts
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 89-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Heavy metals occur in composts in various forms, depending on the properties of the element itself and also on the composted material. Potential of heavy metal uptake by plants and accumulation in tissues vary considerably, therefore the investigations were conducted to present the accumulation of selected heavy metals in oats cultivated in soil supplemented with composts. The total oat yield for three years was the biggest on mineral salts treatment. Amounts of studied heavy metals brought into the soil with organic fertilizers were small and except for cadmium did not cause excessive accumulation of these elements in oat aerial parts. Heavy metals were accumulated in the root system. The highest values of contamination degree index in grain were registered for chromium and lead, and in straw additionally for nickel. Obtained values exceeding one show greater accumulation of these elements in biomass of plants receiving organic fertilization than in those fertilized with mineral salts. Values of translocation index were the smallest for chromium and lead.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Akumulacja metali ciężkich w owsie nawożonym kompostami
nawożenie, kompost, metale ciężkie, akumulacja, owies
W kompostach metale ciężkie występują w różnych formach, na co wpływają zarówno właściwości samego pierwiastka, a także rodzaj materiału kompostowanego. Możliwości pobierania metali ciężkich przez rośliny są bardzo różne, dlatego celem przeprowadzonych badań było określenie akumulacji wybranych metali ciężkich w owsie uprawianym na glebie z dodatkiem kompostów różnego pochodzenia. Sumaryczny z 3 lat plon owsa był największy w obiekcie, w którym zastosowano nawożenie solami mineralnymi. Ilości badanych metali ciężkich wprowadzone do gleby z nawożeniem organicznym były niewielkie i za wyjątkiem kadmu nie spowodowały nadmiernej kumulacji tych pierwiastków w częściach nadziemnych owsa. Metale ciężkie gromadzone były głównie w systemie korzeniowym roślin. Największe wartości wskaźnika stopnia zanieczyszczenia dotyczyły, w przypadku ziarna – chromu i ołowiu, a w przypadku słomy dodatkowo niklu. Uzyskane wartości powyżej jedności świadczą o większym nagromadzeniu tych pierwiastków w biomasie roślin nawożonych organicznie, w stosunku do nawożonych solami mineralnymi. Wartości wskaźnika translokacji były najmniejsze dla chromu i ołowiu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top