Method for determination of self-consolidation of soil subjected to loading, based on volumetric moisture measurements
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Environment Protection and Management, Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 103-112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a method for the estimation of self-consolidation of soil subjected to loading, based on the TDR technique. The hypothesis was adopted that the self-consolidation, up to the moment of total displacement of air from free soil spaces, was the only cause of changes in the volumetric moisture content of the soil. The truth of such a hypothesis, the demonstration of which is required for the implementation of the method, was shown on the basis of theoretical con-sideration and of a field experiment. Additionally, the correctness of the method was confirmed through the demonstration of linear relationships between levels of stress and calculated rates of self-consolidation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda wyznaczania osiadania gleby poddanej obciążeniu wykorzystująca pomiary wilgotności objętościowej
technika TDR, osiadanie gleby
W pracy przedstawiono metodę szacowania osiadania gleby poddanej obciążeniu wykorzystującą technikę TDR. Postawiono hipotezę, że osiadanie to, do momentu całkowitego wyparcia powietrza z wolnych przestrzeni, jest jedyną przyczyną zmiany wilgotności objętościowej. Słuszność tak postawionej hipotezy, której uzasadnienie jest konieczne do zastosowania metody, wykazano na podstawie rozważań teoretycznych oraz przeprowadzonego eksperymentu polowego. Dodatkowo poprawność metody potwierdzono poprzez wykazanie liniowego związku pomiędzy naprężeniami i obliczonymi osiadaniami.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top