Accumulation of heavy metals in apples of Szampion variety produced in orchards situated in urban and suburban areas of the province of Lublin
 
More details
Hide details
1
Institute of Animal Nutrition, Agriculture University, ul. Akademicka 13, 20-934 Lublin
 
2
Department of Seed Science and Horticultural Nursery, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 619-628
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to determine the content of lead and cadmium in the flesh and skin (washed and unwashed) of apples cv. Szampion. The research was carried out on fruits gathered in chosen orchards situated in towns of the province of Lublin: Góry Markuszowskie, Lublin, Łęczna, Puławy, Stryjno and Wola Sernicka. The lowest level of lead in apples was noticed in apple flesh – average of 0.285 g g-1 of fresh matter. In washed apple skin the Pb content ranged from 0.284 to 0.584 g g-1 of fresh matter. The unwashed skin of apples contained a higher concentration of Pb, even by 22, 29, and 29% compared to washed apple skin (in apples from Lublin, Stryjno and Góry Markuszowskie, respectively). The lowest level of cadmium in apples was noted in apple flesh – from 0.012 to 0.020 g g-1 of fresh matter. A higher concentration of Cd was observed in apple skin – average of 0.028 g g-1 of fresh matter. The most polluted by cadmium were apples produced in the orchards localized in Stryjno and Góry Markuszowskie, and by lead – apples from orchards in Łęczna, Wola Sernicka and Stryjno.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kumulacja metali ciężkich w jabłkach odmiany Szampion pozyskanych z sadów zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich województwa lubelskiego
ołów, kadm, jabłka, Szampion
Celem pracy było określenie zawartości ołowiu i kadmu w miąższu oraz skórce (pobranej z owoców mytych i niemytych) jabłek odmiany Szampion. Badaniami objęto owoce zebrane w wybranych sadach położonych na terenie województwa lubelskiego w miejscowościach: Góry Markuszowskie, Lublin, Łęczna, Puławy, Stryjno i Wola Sernicka. Najniższy poziom ołowiu notowano w miąższu jabłek – średnio 0,285 g·g-1 świeżej masy. W skórkach mytych oznaczono zawartość Pb w granicach 0,285 g·g-1 świeżej masy. W niemytych skórkach jabłek stwierdzono wyższe stężenia Pb, nawet o 22, 29 i 38% w porównaniu do skórek jabłek mytych (odpowiednio w próbach pochodzących z Lublina, Stryjna i Gór Markuszowskich). Najniższy poziom Cd oznaczono w miąższu jabłek – od 0,012 do 0,020 g·g-1 świeżej masy. Wyższą kumulację Cd obserwowano w skórkach – średnio 0,028 g·g-1 świeżej masy. Największe skażenie kadmem obserwowano w jabłkach wyprodukowanych w sadach położonych w Górach Markuszowskich i Stryjnie, a ołowiem – w Łęcznej, Woli Sernickiej i Stryjnie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top