Investigations of winter wheat (Triticum aestivum L.) heads susceptibility to infec tion with Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc
 
More details
Hide details
1
Department of Phytopathology, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 629-636
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigations were carried out on experimental plots in the Zamość region, during 2001-2003. They involved winter wheat genotypes: Alba, Arina, Astron, Juma, Mobela, Sakwa, Tercja, Zorza and SZO – 195. During the flowering phase, 80 heads of each cultivar and the line were inoculated with conidial suspension of F. avenaceum KF 203. In the laboratory, kernels were detached and the number of kernels in 40 heads (4 x 10), kernels yield, and 1000 kernels weight were calculated. Kernels yield reduction compared to the control, resulting from artificial infection of winter wheat heads with F. avenaceum, oscillated from 26% (Astron) to 39% (SZO – 195). However, reduction of TKW was from 6% (Alba) to18% (SZO – 195), and the reduction of kernels number per head from 18.2% (Tercja) to 27.7% (Mobela). The cultivar Astron, in the case of which the mean kernels yield reduction after 3 years of investigations amounted to 26%, was recognized as the least susceptible to infection with F. avenaceum. The most susceptible genotypes were line SZO – 195 and cultivars Mobela and Juma, in the case of which kernels yield reduction amounted to 39% and 35% and 33%, respectively.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania podatności kłosów pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) na porażenie przez Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc
F. avenaceum, fuzarioza kłosów, pszenica ozima, podatność
Badania przeprowadzono na poletkach doświadczalnych koło Zamościa, w latach 2001-2003, obejmowały one 9 genotypów pszenicy ozimej (Alba, Arina, Astron, Juma, Mobela, Sakwa, Tercja, Zorza i SZO – 195). W fazie kwitnienia 80 kłosów każdej odmiany i rodu hodowlanego inokulowano zawiesiną konidiów F. avenaceum KF 203. W laboratorium wydzielano ziarniaki i określano liczbę ziarniaków w 40 kłosach (4x10), plon uzyskanego z nich ziarna oraz masę 1000 ziaren. Redukcja plonu ziarna, w wyniku sztucznego zakażania kłosów przez badany F. avenaceum wynosiła od 26% (Astron) do 39% (ród hodowlany SZO – 195). Natomiast zmniejszenie MTZ wahało się od 6% (Alba, Sakwa) do 18% (ród hodowlany SZO – 195) zaś redukcja liczby ziarniaków w kłosie od 18,2 % (Tercja) do 27,7% (Mobela). Za najmniej podatną na porażenie kłosów przez F. avenaceum uznano odmianę Astron, w przypadku której zmniejszenie plonu wynosiło średnio, po 3 latach badań 26%, zaś do najbardziej podatnych genotypów można zaliczyć ród hodowlany SZO – 195 oraz odmiany Mobela i Juma, u których zanotowano odpowiednio 39 oraz 35 i 33 % obniżkę plonu ziarna.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top