Assesment of biometrical features (height of plants, lenght and number of leaves) and yielding of some dill species (Anethum graveolens L.) Growing on the field and cultivated for bunches. Yielding
 
More details
Hide details
1
Department of Preservation and Cultivation Environment, Institute of Agricultural Subjects, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
2
Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-069 Lublin
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 611–617
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was made during the years 2001-2003 at the Experimental Station Lublin-Felin of University of Agriculture, Lublin. The aim was to assess the yield of six species of dill (Anethum graveolens L.): ‘Amat’, ‘Ambrozja’, ‘Fantazos’, ‘Lukullus’, ‘Kronos’ and ‘Szmaragd’. The seeds were sawn into the soil from April to August and the climate (temperature, rain) and fertilisation were very important in the experiment. The plants were cropped when the majority of them was 20 to 25 cm high, and then estimations were made of their yielding – the total yield, the marketable yield and unmarketable yield. The plants cropped from the plots as a whole were treated as the total yield, plants without roots, dark-green coloured, without any damage, were the marketable yield, and plants with damage, withered, or fragments of plants were treated as the unmarketable yield. There were statistically significant differences of the total yield and marketable yield between the species of dill, terms of sowing and harvesting, and the years of the experiment. The biggest total yield was reached from ‘Ambrozja’ plants – average from the years 2001-2003 at 21.39 t ha-1, but also the ‘Amat’ and ‘Fantazos’ species reached high total yields. The best term for sowing was June (25.25 t ha-1 total yield, 24.47 t ha-1 marketable yield), and the biggest yields were taken in the year 2003 (21 t ha-1 total yield, 20.17 t ha-1 marketable yield). The highest marketable yield was obtained from plants of ‘Ambrozja’ variety (20.55 tha-1). The unmarketable yield was estimated as from 3.9% to 5.3% of the total yield, according to the cultivars and sowing term each year.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena cech biometrycznych i potencjału plonotwórczego roślin kilku odmian kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.) w uprawie polowej na zbiór pęczkowy. Ocena potencjału plonotwórczego
plon ogólny, plon handlowy i niehandlowy, odmiany kopru, termin siewu
W latach 2001-2003 w Stacji Doświadczalnej Lublin-Felin AR Lublin prowadzono badania, których celem była ocena plonowania sześciu odmian kopru ogrodowego, których nasiona wysiewano na pole od kwietnia do sierpnia w trzeciej dekadzie każdego miesiąca. Ponieważ rośliny uprawiano w warunkach polowych istotny wpływ na ich plonowanie miały warunki meteorologiczne. Zbioru ziela dokonano kiedy większość roślin osiągnęła średnią wysokość 20-25 cm. Oznaczono plon ogólny, handlowy i niehandlowy, przyjmując za plon ogólny całe rośliny z korzeniami, za plon handlowy rośliny bez korzeni, bez części spleśniałych, niewykształconych, nietypowych i uszkodzonych, te części natomiast stanowiły plon niehandlowy. Wykazano istotne różnice w plonowaniu roślin pomiędzy poszczególnymi odmianami, terminami siewu oraz latami badań. Istotnie największy plon ogólny uzyskano z roślin odmiany ‘Ambrozja’ (średnio z lat 2001-2003 21,39 t·ha-1), najkorzystniejszym terminem siewu nasion był czerwiec (25,25 t·ha-1 plon ogólny i 24,47 t·ha-1 plon handlowy). Istotnie największy plon handlowy uzyskano z odmiany ‘Ambrozja’. Plon niehandlowy stanowił od 3,9% do 5,3% plonu ogólnego w zależności od odmian oraz terminów siewu nasion w kolejnych latach badań.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125