A field method for the determination of indexes used in soil water movement equations
 
 
More details
Hide details
1
Institute for Environmental Development and Protection, Wrocław University of Environmantal and Life Sciences pl. Grunwaldzki 24, 50-357 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 603-608
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The authors analysed the applicability of the Richards equation for the descrirption of water movement in soil. The Richards equation was solved with the method of finite differences, using an overt schematic. The experiment was conducted on a grassland, in the surface layer of which TDR probes were placed for soil moisture measurement. It was demonstrated that using so-called calibration of the mono-dimensional model based on the Richards equation it is possible to determine van Genuchten indices characterizing the soil space under study. The results obtained from computer simulation were compared with the results of the field experiment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polowa metoda wyznaczania współczynników wykorzystywanych w równaniach ruchu wody glebowej
parametry van Genuchtena, technika TDR, wilgotność gleby
W pracy przeanalizowano przydatność zastosowania równania Richardsa do opisu ruchu wody w glebie. Równanie Richardsa rozwiązano metodą różnic skończonych, stosując schemat jawny. Eksperyment przeprowadzono na użytku łąkowym, w którego wierzchniej warstwie umieszczono czujniki TDR do pomiaru wilgotności. Wykazano, że stosując tzw. kalibrację jednowymiarowego modelu opartego o równanie Richardsa można wyznaczyć współczynniki van Genuchtena charakteryzujące badaną przestrzeń. Wyniki uzyskane z symulacji komputerowej porównano z wynikami eksperymentu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top