RESEARCH PAPER
Spatial structure of macrophytes in the Rotcze Lake (Lublin Polesie Region)
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Biology, Department of Ecology, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 255-262
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Spatial structure of macrophytes in the Rotcze Lake was analysed. The thickness cover was observed in the vegetation of two groups of elodeids and charophytes. A vertical range of all groups distinguished was similar. Differentiation in species frequency was noted in all groups, with the highest in elodeids, where two species, i.e.: Elodea canadensis and Ceratophyllum demersum were dominant. A disproportion in the quantity or some species was also observed. Some of them visibly prevailed in floristic composition.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Struktura przestrzenna roślinności zanurzonej jeziora Rotcze (Polesie Lubelskie)
makrofity, struktura przestrzenna, jezioro Rotcze, Polesie Lubelskie
Badania terenowe nad roślinnością wodną jeziora Rotcze przeprowadzono w szczycie wegetacji w latach 2000, 2001. Dane dotyczące rozmieszczenia i struktury przestrzennej makrofitów zanurzonych gromadzone były wzdłuż transektów łączących przeciwległe brzegi jeziora i przebiegających w pobliżu jego środka. W każdym z nich dokonywano oceny następujących parametrów charakteryzujących roślinność wodną: ilościowość poszczególnych grup (nymfeidów, charofitów oraz clodeidów) oraz gatunków wchodzących w ich skład oraz zasięgu pionowego (miąższość warstwy roślin tworzących daną grupę). Największe pokrycie posiadały elodeidy i charofity, natomiast znacznie mniejsze nymfeidy. Podobnie przedstawiał się zasięg pionowy wyróżnionych grup. W całym zakresie głębokości zbiornika odnotowano występowanie charofitów (z dominacją Chara fragilis) i elodeidów (z dominacją Elodeo canadensis i Ceratophyllum demersum), zaś nymfeidy zasiedlały strefę jeziora do głębokości 1,5 m. Miąższość warstwy roślin osiągała wysokie wartości we wszystkich trzech grupach, przy czym największą stwierdzono w grupie nymfeidów. Największe zróżnicowanie frekwencji gatunków zaobserwowano w grupie elodeidów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top