RESEARCH PAPER
Spatial structure of macrophytes in the Rotcze Lake (Lublin Polesie Region)
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Biology, Department of Ecology, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 255–262
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Spatial structure of macrophytes in the Rotcze Lake was analysed. The thickness cover was observed in the vegetation of two groups of elodeids and charophytes. A vertical range of all groups distinguished was similar. Differentiation in species frequency was noted in all groups, with the highest in elodeids, where two species, i.e.: Elodea canadensis and Ceratophyllum demersum were dominant. A disproportion in the quantity or some species was also observed. Some of them visibly prevailed in floristic composition.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Struktura przestrzenna roślinności zanurzonej jeziora Rotcze (Polesie Lubelskie)
makrofity, struktura przestrzenna, jezioro Rotcze, Polesie Lubelskie
Badania terenowe nad roślinnością wodną jeziora Rotcze przeprowadzono w szczycie wegetacji w latach 2000, 2001. Dane dotyczące rozmieszczenia i struktury przestrzennej makrofitów zanurzonych gromadzone były wzdłuż transektów łączących przeciwległe brzegi jeziora i przebiegających w pobliżu jego środka. W każdym z nich dokonywano oceny następujących parametrów charakteryzujących roślinność wodną: ilościowość poszczególnych grup (nymfeidów, charofitów oraz clodeidów) oraz gatunków wchodzących w ich skład oraz zasięgu pionowego (miąższość warstwy roślin tworzących daną grupę). Największe pokrycie posiadały elodeidy i charofity, natomiast znacznie mniejsze nymfeidy. Podobnie przedstawiał się zasięg pionowy wyróżnionych grup. W całym zakresie głębokości zbiornika odnotowano występowanie charofitów (z dominacją Chara fragilis) i elodeidów (z dominacją Elodeo canadensis i Ceratophyllum demersum), zaś nymfeidy zasiedlały strefę jeziora do głębokości 1,5 m. Miąższość warstwy roślin osiągała wysokie wartości we wszystkich trzech grupach, przy czym największą stwierdzono w grupie nymfeidów. Największe zróżnicowanie frekwencji gatunków zaobserwowano w grupie elodeidów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125